Breaking News

คณะผู้บริหารงานจัดซื้อฯโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์(SiPH) เข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดซื้อฯ(PSCMT)


กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ AVANI ATRIUM คณะกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (PSCMT) นำโดย คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ (ที่ 6 จากซ้าย) Adv. Cert. SCM℗ (ITC) นายกสมาคมฯ ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และกรรมการบริหารแห่งสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ (IFPSM) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารงานจัดซื้อฯโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) นำโดย นายแพทย์รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล (ที่ 7 จากซ้าย) รักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และคุณนันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนโภชนาการลินินและเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และนายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย(CSSA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนวทางพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรในสายงานจัดซื้อฯ และยกระดับ ฝ่ายจัดซื้อฯ ของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพจัดซื้อฯในระดับสากล พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบหลักสูตร "Certificate in Purchasing and Supply"(C.P.S.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาพันธ์จัดซื้อและซัพพลายเชนนานาชาติ IFPSM และเป็นที่ยอมรับ กว่า 46 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็น ถึงศักยภาพของสมาคมจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ ก้าวสู่การเป็นสถาบันผลิตบุคลากรด้านจัดซื้อและซัพพลายเชน มืออาชีพ ที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ เสริมสร้าง ขีดความสามารถของนักจัดซื้อฯในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น