Breaking News

เครือข่ายผลิตครูคืนถิ่น จัดสะท้อนผลครูคืนถิ่นอีสานตอนบน รุ่นที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายครู


รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและในนามประธานสถาบันแม่ข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดเผยว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 อีสานตอนบน ภายใต้โครงการพัฒนาครูในโครงการผลิคครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะก้าวสู่วิชาชีพ (Induction program) โดย ความร่วมมือระหว่าง 19 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันแม่ข่าย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการฯ ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาครูในโครงการฯ ให้พร้อมในการเป็นครูสำหรับศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งสร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถาบันเครือข่ายการพัฒนาครูในโครงการ โดยใช้นวัตกรรม Lesson Study และ Open Approach เข้ามาเป็นเครื่องมือสร้างครูและส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ อีกทั้งเป็นเวทีให้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละแม่ข่ายย่อย (Hub) ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย


รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี กล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาครูในโครงการฯ ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูในโครงการฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและให้ครูได้มีพื้นที่การนำเสนอผลงาน ให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย จะทำให้ครูมีการพัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพของตนเอง ซึ่งการพัฒนาครูนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ จึงเป็นการรวมตัวกันที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพของครูร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น