Breaking News

วช. เผยผลการวิเคราะห์ อัตราการติดเชื้อ และอัตราตาย เทียบกับประชากร และอัตราตายเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น.

ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,169 ราย ใน 66 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 102 ราย)
เสียชีวิตรวม 23 ราย (1.06%ของผู้ป่วยติดเชื้อสะสม)ผลการวิเคราะห์ อัตราการติดเชื้อ และอัตราตาย เทียบกับประชากร และอัตราตายเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน
  • อัตราการติดเชื้อเทียบกับประชากร เรียงตามลำดับ คือ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
  • อัตราการตายเทียบกับประชากร เรียงตามลำดับ คือ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย
  • อัตราการตายเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน (ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนที่ส่งตรวจวินิจฉัยด้วย) เรียงตามลำดับ คือ อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย บูรไน สิงคโปร์ 
ข้อมูลในชุดนี้ยังบ่งชี้ว่า ประเทศ CLMV มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจริงจากโควิด มากกว่าจำนวนที่รายงาน

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
ไม่มีความคิดเห็น