Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.


จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +1,016 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,141 ราย)
-อินโดนีเซีย +283 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,418 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +111 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,710 ราย)
-มาเลเซีย +50 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,532 ราย)
-ไทย +15 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,826 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-พม่า +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 121 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น