Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.


จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +528 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 16,169 ราย)
-อินโดนีเซีย  +347 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,118 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +276 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 8,488 ราย)
-มาเลเซีย       +57 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,002 ราย)
-ไทย              +7 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,954 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 150 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์​ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น