Breaking News

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก


สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก
     ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

-จำนวนผู้ติดเชื้อรวม และต่อประชากร
-จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
-จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
-ผู้ติดเชื้อในสิบประเทศที่มีประชากรสูงสุดของทวีปเอเชีย

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น