Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 24,618,749 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,783 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 215.3 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 79.1%


➡️(18 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,783 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 356 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 168 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 215.3 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 85.53 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 24,618,749 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.80%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,783 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 24,618,749 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 18,726,405 โดส (28.3% ของประชากร)
        - เข็มสอง 5,381,676 โดส (8.1% ของประชากร)
        - เข็มสาม 510,668 โดส (0.8% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 16 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 24,618,749 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 518,118 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 414,006 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 8,165,350 โดส
        - เข็มที่ 2 3,450,819 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 8,982,285 โดส
        - เข็มที่ 2 1,264,314 โดส
        - เข็มที่ 3 198,749 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 1,489.788 โดส
        - เข็มที่ 2 641,516 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 88,982 โดส
        - เข็มที่ 2 25,027 โดส
        - เข็มที่ 3 311,919 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 120.7% เข็มที่2 104.3% เข็มที่3 71.7%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 52.2% เข็มที่2 31.4% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 57.7% เข็มที่2 26.3% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 39% เข็มที่1 7% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 34.6% เข็มที่2 10.3% เข็มที่3 0.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 36.1% เข็มที่2 3.2% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 2.7% เข็มที่2 0.2% เข็มที่3 0%
    รวม เข็มที่1 37.5% เข็มที่2 10.8% เข็มที่3 1%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 57.7% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 1% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 79.1% เข็มที่2 17.6% เข็มที่3 1.5%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 36.5% เข็มที่2 14.6% เข็มที่3 0.5%
        - นนทบุรี เข็มที่1 36.8% เข็มที่2 12.6% เข็มที่3 0.6%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 38.7% เข็มที่2 7.7% เข็มที่3 0.5%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 35.1% เข็มที่2 7.9% เข็มที่3 0.4%
        - นครปฐม เข็มที่1 22.5% เข็มที่2 5.7% เข็มที่3 0.6%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 17.8% เข็มที่2 5.9% เข็มที่3 0.9%
        - ชลบุรี เข็มที่1 30.6% เข็มที่2 9.6% เข็มที่3 0.9%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 18.7% เข็มที่2 5% เข็มที่3 0.4%
        - สงขลา เข็มที่1 24% เข็มที่2 7.8% เข็มที่3 1.1%
        - ยะลา เข็มที่1 27.5% เข็มที่2 8.9% เข็มที่3 0.6%
        - ปัตตานี เข็มที่1 20.8% เข็มที่2 6.5% เข็มที่3 0.5%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 41.5% เข็มที่2 5.7% เข็มที่3 0.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 215,307,491 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 85,538,690 โดส (20.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 28,837,742 โดส (53.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 28,308,493 โดส (14.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 24,618,749 โดส (28.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 16,953,268 โดส (54.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 15,271,562 โดส (14.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,676,878 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 3,371,785 โดส (24.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 230,324 โดส (38.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.82%
     2. อเมริกาเหนือ 11.12%
     3. ยุโรป 13.31%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.56%
     5. แอฟริกา 1.79%
     6. โอเชียเนีย 0.4%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,875.37 ล้านโดส (67% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 554,73 ล้านโดส (20.3%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 357.89 ล้านโดส (55.9%)
     4. บราซิล จำนวน 168,16 ล้านโดส (41%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 111.05 ล้านโดส (44%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
     1. มัลดีฟส์ (86.7% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. บาห์เรน (81.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (81.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (74.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อุรุกวัย (72.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. ชิลี (69.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. เดนมาร์ก (70.7%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     9. แคนาดา (69%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     10. อิสราเอล (68.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น