Breaking News

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รั้วเหลือง-เลือดหมู ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รวมกว่า 900 ที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2564


สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประกาศเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางไปรษณีย์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในหลักสูตร ‘วิทยาศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต’ เปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อรวมกว่า 900 ที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครในสาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, แขนงวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์, แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล, แขนงวิชาเทคโนโลยีคลีนรูม, แขนงวิชาการจัดการธุรกิจวิศวกรรม, แขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และแขนงวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล รวม 420 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครในสาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมอุตสาหการ รวม 480 ที่นั่ง

บุคคลท่านใดที่สนใจเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในรั้วเหลือง-เลือดหมู สามารถอ่านประกาศการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมสมัครเข้าศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ที่ http://sa.pit.ac.th/reg ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ตุลาคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 0-2104-9099 ต่อ 1510-3 หรือ 08-0591-8923

**ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ http://sa.pit.ac.th/reg


ไม่มีความคิดเห็น