Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 219.6 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 80.3%


➡️(19 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 359 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 169 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 219.6 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 86.91 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 25,167,060 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.90%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,783 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 25,167,060 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 19,143,574 โดส (28.9% ของประชากร)
        - เข็มสอง 5,503,882 โดส (8.3% ของประชากร)
        - เข็มสาม 519,604 โดส (0.8% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 19 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 548,311 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 410,784 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 8,389,355 โดส
        - เข็มที่ 2 3,451,935 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 9,077,606 โดส
        - เข็มที่ 2 1,358,390 โดส
        - เข็มที่ 3 199,538 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 1,564,381 โดส
        - เข็มที่ 2 666,738 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 112,232 โดส
        - เข็มที่ 2 26,819 โดส
        - เข็มที่ 3 320,066 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 121% เข็มที่2 104.7% เข็มที่3 73%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 52.6% เข็มที่2 31.6% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 58.6% เข็มที่2 26.6% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 33.7% เข็มที่1 7.2% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 36.7% เข็มที่2 10.9% เข็มที่3 0.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 36.9% เข็มที่2 3.4% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 3.4% เข็มที่2 0.2% เข็มที่3 0%
    รวม เข็มที่1 38.5% เข็มที่2 11% เข็มที่3 1%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 58.7% เข็มที่2 14% เข็มที่3 1.1% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 80.3% เข็มที่2 18% เข็มที่3 1.5%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 36.9% เข็มที่2 15% เข็มที่3 0.5%
        - นนทบุรี เข็มที่1 37.2% เข็มที่2 12.9% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 39.6% เข็มที่2 7.9% เข็มที่3 0.5%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 36.4% เข็มที่2 8.2% เข็มที่3 0.4%
        - นครปฐม เข็มที่1 23.3% เข็มที่2 5.8% เข็มที่3 0.6%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 18.2% เข็มที่2 6% เข็มที่3 0.6%
        - ชลบุรี เข็มที่1 31.5% เข็มที่2 9.8% เข็มที่3 1%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 19.6% เข็มที่2 5.3% เข็มที่3 0.4%
        - สงขลา เข็มที่1 24.7% เข็มที่2 8% เข็มที่3 1.1%
        - ยะลา เข็มที่1 27.9% เข็มที่2 9.1% เข็มที่3 0.6%
        - ปัตตานี เข็มที่1 21.2% เข็มที่2 6.6% เข็มที่3 0.5%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 42.8% เข็มที่2 5.9% เข็มที่3 0.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 219,605,012 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 86,912,329 โดส (20.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 29,368,856 โดส (53.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 29,127,240 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 25,167,060 โดส (28.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 17,208,634 โดส (54.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 15,922,537 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,678,421 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 3,482,206 โดส (25.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 237,729 โดส (39.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.94%
     2. อเมริกาเหนือ 11.05%
     3. ยุโรป 13.26%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.54%
     5. แอฟริกา 1.8%
     6. โอเชียเนีย 0.41%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
     1. จีน จำนวน 1,887.27 ล้านโดส (67.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 560.65 ล้านโดส (20.5%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 358.60 ล้านโดส (56.1%)
     4. บราซิล จำนวน 168.16 ล้านโดส (41%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 113.35 ล้านโดส (44.9%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (87.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. บาห์เรน (82%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (81.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (74.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อุรุกวัย (73.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. เดนมาร์ก (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     8. ชิลี (69.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     9. ภูฏาน (69.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     10. แคนาดา (69.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น