Breaking News

วช. ร่วมกับ สวทช. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คอนเทนต์สไตล์งานวิจัย ในรูปแบบออนไลน์


วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในรูปแบบออนไลน์ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวว่า วช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการเตรียมกำลังคนและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนระดับนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมในทักษะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


จึงสนับสนุนทุนให้แก่โครงการ “การพัฒนาและเสริมศักยภาพเยาวชนในรูปแบบการจัดประกวดแข่งขัน” ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน ให้มีทักษะในการสื่อสารให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหางานวิจัย ความสำคัญของงานวิจัยที่ต้องการนำเสนอได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เทคนิคการวางโครงสร้างเพื่อสร้างเนื้อหาในการนำเสนองานวิจัย และจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอ ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี


วช. หวังอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จะช่วยสนับสนุนให้คุณครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะการนำเสนอโดยใช้กลไกงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสู่เวทีการประกวดในระดับชาติและนานาชาติต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น