Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 25 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 28,197,659 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,028 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 237.43 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 85.6%


➡️(25 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,028 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 36.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 364 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 171 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 237.43 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 92.72 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 28,197,659 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 55.80%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,028 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 28,197,659 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 21,231,498 โดส (32.1% ของประชากร)
        - เข็มสอง 6,405,537 โดส (9.7% ของประชากร)
        - เข็มสาม 560,624 โดส (0.8% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 25 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 28,197,659 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 585,214 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 511,273 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 9,554,782 โดส
        - เข็มที่ 2 3,460,695 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 9,486,539 โดส
        - เข็มที่ 2 2,047,695 โดส
        - เข็มที่ 3 204,997 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 1,988,835 โดส
        - เข็มที่ 2 863,906 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 201,342 โดส
        - เข็มที่ 2 33,366 โดส
        - เข็มที่ 3 355,627 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.4% เข็มที่2 106.6% เข็มที่3 78.7%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 54.3% เข็มที่2 33.2% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 62% เข็มที่2 29.1% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 37.3% เข็มที่1 7.4% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 41.4% เข็มที่2 13% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 40.7% เข็มที่2 4.9% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 5.5% เข็มที่2 0.4% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 42.5% เข็มที่2 12.8% เข็มที่3 1.1%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 63.5% เข็มที่2 15.9% เข็มที่3 1.1% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 85.6% เข็มที่2 20.2% เข็มที่3 1.7%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 39.9% เข็มที่2 16.7% เข็มที่3 0.5%
        - นนทบุรี เข็มที่1 39.6% เข็มที่2 14.1% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 44.4% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 43.5% เข็มที่2 10% เข็มที่3 0.5%
        - นครปฐม เข็มที่1 26.5% เข็มที่2 6.7% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 20.6% เข็มที่2 7.1% เข็มที่3 0.7%
        - ชลบุรี เข็มที่1 35.8% เข็มที่2 11.9% เข็มที่3 1%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 26% เข็มที่2 6.6% เข็มที่3 0.4%
        - สงขลา เข็มที่1 28.8% เข็มที่2 9% เข็มที่3 1.2%
        - ยะลา เข็มที่1 30.5% เข็มที่2 9.4% เข็มที่3 0.7%
        - ปัตตานี เข็มที่1 23.5% เข็มที่2 7.1% เข็มที่3 0.5%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 47.2% เข็มที่2 8.5% เข็มที่3 0.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 237,439,416 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 92,725,354 โดส (21.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 32,212,527 โดส (57%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 30,693,019 โดส (15.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 28,197,659 โดส (32.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 18,542,609 โดส (58.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 17,647,353 โดส (16.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,759,403 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 4,456,857 โดส (4.9* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 3,937,503 โดส (30.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 267,132 โดส (43.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 67.25%
     2. ยุโรป 12.97%
     3. อเมริกาเหนือ 10.82%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.69%
     5. แอฟริกา 1.84%
     6. โอเชียเนีย 0.43%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,961.89 ล้านโดส (70.1% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 589 ล้านโดส (21.5%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 363.92 ล้านโดส (56.9%)
     4. บราซิล จำนวน 179.73 ล้านโดส (43.8%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 119.82 ล้านโดส (47.5%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (89.7% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. บาห์เรน (82.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (82.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. กาตาร์ (76.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     6. อุรุกวัย (76.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. ชิลี (73.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. เดนมาร์ก (72.7%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     9. อิสราเอล (71.9%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     10. แคนาดา (70.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น