Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 28 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 30,420,507 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,170 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 246.93 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 89.1%


➡️(28 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,170 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 39.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 367 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 173 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 246.93 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 95.92 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 30,420,507 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 56.43%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,170 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 30,420,507 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 22,617,701 โดส (34.2% ของประชากร)
        - เข็มสอง 7,221,368 โดส (10.9% ของประชากร)
        - เข็มสาม 581,438 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 28 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 30,420,507 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 915,738 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 570,344 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 10,325,587 โดส
        - เข็มที่ 2 3,464,472 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 9,695,732 โดส
        - เข็มที่ 2 2,765,122 โดส
        - เข็มที่ 3 207,808 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 2,325,553 โดส
        - เข็มที่ 2 950,908 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 270,829 โดส
        - เข็มที่ 2 40,866 โดส
        - เข็มที่ 3 373,630 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.3% เข็มที่2 107.7% เข็มที่3 81.7%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 55.4% เข็มที่2 34.7% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 63.8% เข็มที่2 31.7% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 40.3% เข็มที่1 8.9% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 44.6% เข็มที่2 14.7% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 43.1% เข็มที่2 6.5% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 6.9% เข็มที่2 0.7% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 45.2% เข็มที่2 14.4% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 17% เข็มที่3 1.2% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 89.1% เข็มที่2 21.4% เข็มที่3 1.7%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 42.2% เข็มที่2 17.9% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 42.3% เข็มที่2 15.2% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 47.8% เข็มที่2 10.7% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 47.4% เข็มที่2 10.8% เข็มที่3 0.5%
        - นครปฐม เข็มที่1 29.1% เข็มที่2 7.3% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 22.2% เข็มที่2 8.2% เข็มที่3 0.7%
        - ชลบุรี เข็มที่1 39% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 1.0%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 30.3% เข็มที่2 7.4% เข็มที่3 0.4%
        - สงขลา เข็มที่1 31% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 1.2%
        - ยะลา เข็มที่1 32.9% เข็มที่2 10.3% เข็มที่3 0.7%
        - ปัตตานี เข็มที่1 25% เข็มที่2 7.7% เข็มที่3 0.5%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 50.5% เข็มที่2 10.4% เข็มที่3 0.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 246,930,669 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 95,925,079 โดส (22.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 33,388,102 โดส (58.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 31,433,450 โดส (16.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 30,420,507 โดส (34.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 19,160,543 โดส (61%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 18,843,004 โดส (17%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,786,717 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 4,542,363 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,135,314 โดส (32.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 295,590 โดส (47.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 67.27%
     2. อเมริกาเหนือ 10.65%
     3. ยุโรป 12.79%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.97%
     5. แอฟริกา 1.88%
     6. โอเชียเนีย 0.44%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,003.91 ล้านโดส (71.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 612.21 ล้านโดส (22.4%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 366.84 ล้านโดส (57.3%)
     4. บราซิล จำนวน 200.15 ล้านโดส (48.6%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 124.53 ล้านโดส (49.3%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (91% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (83.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (83.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. กาตาร์ (78.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. อุรุกวัย (77.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     7. ชิลี (74.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. อิสราเอล (73.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. เดนมาร์ก (73.4%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     10. จีน (71.6%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น