Breaking News

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย มอบเงินให้กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบูรณะปรับปรุงอาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย


ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ Toscana Valley จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการและใช้ในการบูรณะและปรับปรุงอาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย ให้มีสภาพที่ทันสมัยพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างชุมชนธุรกิจ บนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกเสมือนจริง (Metaverse) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งนี้ ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ผลิตมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนการวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างชุมชนธุรกิจ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลทางการจัดการ เพื่อยกระดับการเป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 และได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวจำนวน 39 ล้านบาท สร้างอาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในปี พ.ศ. 2538 และก่อสร้างแล้วเสร็จมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน ปี พศ. 2540 เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและอาคารเรียนของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนับแต่นั้นเรื่อยมา


อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย นับเป็นอาคารหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากว่า 25 ปี นับว่าเป็นการใช้งานอย่างคุ้มค่า และยาวนาน ในการผลิตมหาบัณฑิตและสร้างศิษย์เก่าที่เป็นกำลังคนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 8,000 คน ปัจจุบันอาคารมีสภาพที่ทรุดโทรม จำเป็นแก่การบูรณะและปรับปรุงให้มีสภาพทันสมัยพร้อมใช้ในการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่สอดรับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย และของประเทศไทย ในยุค Thailand 4.0 และ Technology Disruptive เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งในสังคมโลก และสาขาอาชีพ


ไม่มีความคิดเห็น