Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 114,956,275 โดส และทั่วโลกแล้ว 10,107 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 899.1 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (111.6%)


➡️(30 มกราคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 10,107 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 538 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 212 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 899.1 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 316.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 114,956,275 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 64.77%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 10,107 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 30 มกราคม 2565

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 114,956,275 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        -เข็มแรก 52,308,722 โดส (79% ของประชากร)
        -เข็มสอง 48,591,448 โดส (73.4% ของประชากร)
        -เข็มสาม 14,056,105 โดส (21.2% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-30 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 114,956,275 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 379,081 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 354,967 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,875,207 โดส
        - เข็มที่ 2 3,583,050 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,717,213 โดส
        - เข็มที่ 2 28,224,825 โดส
        - เข็มที่ 3 4,066,824 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,512,622 โดส
        - เข็มที่ 2 7,187,089 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 7,512,575 โดส
        - เข็มที่ 2 8,842,902 โดส
        - เข็มที่ 3 7,899,537 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 691,105 โดส
        - เข็มที่ 2 753,582 โดส
        - เข็มที่ 3 2,089,744 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 114.2% เข็มที่2 112% เข็มที่3 98%
     - อสม เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 78% เข็มที่3 37.8%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 105.7% เข็มที่2 100.4% เข็มที่3 31.1%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 88.6% เข็มที่2 81.4% เข็มที่3 24.3%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.9% เข็มที่2 61.5% เข็มที่3 17.2%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 69.2% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 75.2% เข็มที่2 69.9% เข็มที่3 20.2%5. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 111.6% เข็มที่2 103.3%
     2. ภูเก็ต เข็มที่1 89.6% เข็มที่2 86.9%
     3. ปทุมธานี เข็มที่1 86.8% เข็มที่2 81.7%
     4. ระนอง เข็มที่1 83.1% เข็มที่2 79.3%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 90.6% เข็มที่2 79.3%
     6. ระยอง เข็มที่1 82.7% เข็มที่2 79%
     7. ชลบุรี เข็มที่1 81.7% เข็มที่2 77.9%
     8. นนทบุรี เข็มที่1 81.2% เข็มที่2 77.7%
     9. พังงา เข็มที่1 77.9% เข็มที่2 75.8%
     10. นครปฐม เข็มที่1 75.8% เข็มที่2 75.1%
    10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
     1. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 56.3% เข็มที่2 43.1%
     2. นราธิวาส เข็มที่1 55.1% เข็มที่2 44.4%
     3. ปัตตานี เข็มที่1 55.9% เข็มที่2 45%
     4. ตาก เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 47.6%
     5. ยะลา เข็มที่1 62.3% เข็มที่2 52.1%
     6. กาญจนบุรี เข็มที่1 56.2% เข็มที่2 53.3%
     7. ลพบุรี เข็มที่1 57.7% เข็มที่2 53.7%
     8. บึงกาฬ เข็มที่1 62.7% เข็มที่2 54.7%
     9. หนองบัวลำภู เข็มที่1 62.1% เข็มที่2 56.1%
     10. สกลนคร เข็มที่1 64.1% เข็มที่2 56.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 899,159,119 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 316,768,118 โดส (66.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 180,366,266 โดส (81%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ 126,164,109 โดส (54.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 114,956,275 โดส (79%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 63,384,672 โดส (79.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 40,953,452 โดส (40.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 34,150,992 โดส (84.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 12,684,264 โดส (91%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 8,765,840 โดส (64.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 965,131 โดส (94.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.59%
     2. ยุโรป 10.41%
     3. อเมริกาเหนือ 8.79%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.09%
     5. แอฟริกา 3.52%
     6. โอเชียเนีย 0.61%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,989.48 ล้านโดส (211.4% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,695.49 ล้านโดส (123%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 538.09 ล้านโดส (160.5%)
     4. บราซิล จำนวน 360.49ล้านโดส (170.2%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 316.77 ล้านโดส (114.8%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (299.7%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (253.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. ชิลี (239.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. บาห์เรน (227.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. เดนมาร์ก (224.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
     6. เกาหลีใต้ (223%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
     7. มัลดีฟส์ (219.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     8. บรูไน (218.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     9. สิงคโปร์ (215.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     10. จีน (215.4%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น