Breaking News

วช. เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่าน กับ “งานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 Thailand Inventors’ Day 2021-2022”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🔬เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยทุกท่าน กับ “งานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 Thailand Inventors’ Day 2021-2022

“วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย


🟢พิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
🟢การจัดนิทรรศการ
     🔹นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
     🔹นิทรรศการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
     🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ
     🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
     🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย
     🔹นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์
     🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
🟢มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
🟢การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ i-new gen inventor award
🟢การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

📌2-6 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ Event Hall 102-104
📌ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ติดตามความคืบหน้าและลงทะเบียนได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/


ไม่มีความคิดเห็น