Breaking News

ศน. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อรับรองจัดตั้งวัดคาทอลิก ในพื้นที่เขตมิซซังกรุงเทพฯ


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.)
เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคริสต์ศาสนิกชน นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวยังได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับรองวัดคาทอลิกว่า ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่ามีวัดคาทอลิกอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ และมิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยยื่นคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก เพื่อพิจารณาเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมความเห็นประกอบเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิกต่อไป


นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อว่า
การดำเนินงานภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะแรก กรมการศาสนาในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ โดยลงพื้นที่วัดคาทอลิกที่มิซซังยื่นคำขอให้รับรอง เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพิจารณารับรองวัดคาทอลิกฯ ในพื้นที่เขตมิซซังกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก วัดนักบุญยอแชฟ (ตรอกจันทร์) เขตยานนาวา วัดราชินีแห่งสันติสุข เขตพระโขนง วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก) วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร เขตภาษีเจริญ วัดศีลมหาสนิท เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วัดพระกุมารเยซู อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ กรมการศาสนาจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ซึ่งเป็นการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 


วัดคาทอลิกคือศาสนสถานอันเป็นองค์ประกอบหลักของศาสนา โดยเป็นศูนย์รวมในการประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนิกชนในวาระสำคัญต่างๆ ตามหลักศาสนบัญญัติ ก่อสร้างบนพื้นฐานความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา ที่สะท้อนให้เห็นถึงมิติทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา มีความงดงาม ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น การประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนาในประเทศไทย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการสนับสนุนคริสต์ศาสนิกชนให้มีศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจ และได้รับการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมที่ถูกต้องตามหลักธรรมของคริสต์ศาสนา


ไม่มีความคิดเห็น