Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 112,471,503 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,920 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 875.3 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (110.9%)


➡️(24 มกราคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,920 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 36.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 534 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 210 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 875.3 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 305.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 112,471,503 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 64.70%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9,920 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 มกราคม 2565

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 112,471,503 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        -เข็มแรก 52,065,518 โดส (78.7% ของประชากร)
        -เข็มสอง 48,160,766 โดส (72.8% ของประชากร)
        -เข็มสาม 12,245,219โดส (18.5% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-24 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 112,471,503 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 588,908 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 443,114 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,854,844 โดส
        - เข็มที่ 2 3,579,421 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 13,641,594 โดส
        - เข็มที่ 2 28,137,225 โดส
        - เข็มที่ 3 3,699,821 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,492,835 โดส
        - เข็มที่ 2 7,171,649 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 7,412,752 โดส
        - เข็มที่ 2 8,546,262 โดส
        - เข็มที่ 3 6,683,085 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 663,493 โดส
        - เข็มที่ 2 726,209 โดส
        - เข็มที่ 3 1,862,313 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 114.3% เข็มที่2 112% เข็มที่3 97.1%
     - อสม เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 77.8% เข็มที่3 34.5%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 105.5% เข็มที่2 99.7% เข็มที่3 26.7%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 88.1% เข็มที่2 80.6% เข็มที่3 21.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 60.9% เข็มที่3 14.4%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 71.5% เข็มที่2 68.9% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 74.9% เข็มที่2 69.2% เข็มที่3 17.6%5. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 110.9% เข็มที่2 102.9%
     2. ภูเก็ต เข็มที่1 89.4% เข็มที่2 86.9%
     3. ปทุมธานี เข็มที่1 86.5% เข็มที่2 81.4%
     4. ระนอง เข็มที่1 82.9% เข็มที่2 79.1%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 90.2% เข็มที่2 78.8%
     6. ระยอง เข็มที่1 82.3% เข็มที่2 78.4%
     7. นนทบุรี เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 77.4%
     8. ชลบุรี เข็มที่1 81.4% เข็มที่2 77.4%
     9. พังงา เข็มที่1 77.7% เข็มที่2 75.6%
     10. นครปฐม เข็มที่1 75.4% เข็มที่2 74.7%
    10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
     1. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 55.5% เข็มที่2 40.9%
     2. นราธิวาส เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 44.3%
     3. ปัตตานี เข็มที่1 55.8% เข็มที่2 44.8%
     4. ตาก เข็มที่1 56% เข็มที่2 46.6%
     5. ยะลา เข็มที่1 62.3% เข็มที่2 51.9%
     6. กาญจนบุรี เข็มที่1 55.8% เข็มที่2 52.8%
     7. บึงกาฬ เข็มที่1 62.5% เข็มที่2 53.3%
     8. ลพบุรี เข็มที่1 57.5% เข็มที่2 53.3%
     9. หนองบัวลำภู เข็มที่1 61.8% เข็มที่2 54.2%
     10. สกลนคร เข็มที่1 63.8% เข็มที่2 54.9%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 875,344,436 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 305,711,991 โดส (65.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 175,898,450 โดส (80.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ 123,365,808 โดส (54%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 112,471,503 โดส (78.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 62,251,745 โดส (79.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 40,001,409 โดส (39.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 33,608,432 โดส (84.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 12,444,673 โดส (91%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 8,644,255 โดส (63.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 946,170 โดส (94.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.73%
     2. ยุโรป 10.36%
     3. อเมริกาเหนือ 8.82%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.03%
     5. แอฟริกา 3.46%
     6. โอเชียเนีย 0.60%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,964.37 ล้านโดส (209.6% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,660.87 ล้านโดส (120.5%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 533.92 ล้านโดส (159.2%)
     4. บราซิล จำนวน 352.74 ล้านโดส (166.6%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 305.71 ล้านโดส (110.8%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (294.9%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (251.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. ชิลี (237.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. เดนมาร์ก (232.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
     5. บาห์เรน (225.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. เกาหลีใต้ (219.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
     7. บรูไน (214.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     8. มัลดีฟส์ (214.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     9. สิงคโปร์ (211.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     10. จีน (209.6%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น