Breaking News

วช. ขอเชิญร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 (THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM


เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของโลกให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้กำหนดนโยบายในสาขาที่เกี่ยวข้องจากนานาชาติ ให้ร่วมแบ่งปันและนำเสนอมุมมอง ประสบการณ์ ความก้าวหน้าในงานวิจัย

โดยมีการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ใน 4 รูปแบบ ได้แก่
1. การอภิปรายร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศ (Panel Discussion)
2. การนำเสนอผลงานด้านเทคนิค(TechnicalPresentation)
3. การแสดงนิทรรศการเสมือน (Virtual Exhibition)
4. การจัดอบรมด้านเทคนิค(Technical Training)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้การประชุมออนไลน์นี้เป็นเวทีในการศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนและต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไปได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง >> https://tha2022.paper4submission.com/v1/register.php
หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ >> 
www.tha20222.org
Facebook Fanpage >> THA2022


ไม่มีความคิดเห็น