Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 113,181,596 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,991 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 881.8 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (111.1%)


➡️(26 มกราคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,991 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 536 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 211 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 881.8 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 308.1 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 113,181,596 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 64.71%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9,991 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 112,759,859 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 52,130,059 โดส (78.8% ของประชากร)
        - เข็มสอง 48,281,036 โดส (72.9% ของประชากร)
        - เข็มสาม 12,770,501 โดส (19.3% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-26 ม.ค. 65 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 113,181,596 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 421,737 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 478,992 โดส/วัน
3. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 114.2% เข็มที่2 112% เข็มที่3 97.3%
     - อสม เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 77.9% เข็มที่3 35.4%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 105.5% เข็มที่2 99.9% เข็มที่3 28%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 88.2% เข็มที่2 80.8% เข็มที่3 22%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 61% เข็มที่3 15.2%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 71.6% เข็มที่2 69% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 74.9% เข็มที่2 69.4% เข็มที่3 18.4%4. 10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรสูงที่สุด

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 111.1% เข็มที่2 103%
     2. ภูเก็ต เข็มที่1 89.5% เข็มที่2 86.9%
     3. ปทุมธานี เข็มที่1 86.6% เข็มที่2 81.5%
     4. ระนอง เข็มที่1 83% เข็มที่2 79.1%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 90.3% เข็มที่2 78.9%
     6. ระยอง เข็มที่1 82.4% เข็มที่2 78.6%
     7. ชลบุรี เข็มที่1 81.5% เข็มที่2 77.5%
     8. นนทบุรี เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 77.5%
     9. พังงา เข็มที่1 77.8% เข็มที่2 75.7%
     10. นครปฐม เข็มที่1 75.6% เข็มที่2 74.8%
    10 จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากรต่ำที่สุด
     1. แม่ฮ่องสอน เข็มที่1 55.7% เข็มที่2 41.6%
     2. นราธิวาส เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 44.3%
     3. ปัตตานี เข็มที่1 55.8% เข็มที่2 44.9%
     4. ตาก เข็มที่1 56.2% เข็มที่2 46.9%
     5. ยะลา เข็มที่1 62.3% เข็มที่2 52%
     6. กาญจนบุรี เข็มที่1 55.9% เข็มที่2 52.9%
     7. ลพบุรี เข็มที่1 57.5% เข็มที่2 53.4%
     8. บึงกาฬ เข็มที่1 62.5% เข็มที่2 53.7%
     9. หนองบัวลำภู เข็มที่1 61.9% เข็มที่2 54.9%
     10. สกลนคร เข็มที่1 63.8% เข็มที่2 55.2%5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 881,873,204 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 308,174,340 โดส (66.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 177,388,045 โดส (80.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ 124,510,385 โดส (54.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 113,181,596 โดส (78.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 62,4679,781 โดส (79.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. พม่า จำนวน 40,001,409 โดส (39.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     7. กัมพูชา จำนวน 33,853,863 โดส (84.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     8. สิงคโปร์ จำนวน 12,444,673 โดส (91%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 8,692,942 โดส (63.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 946,170 โดส (94.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.70%
     2. ยุโรป 10.35%
     3. อเมริกาเหนือ 8.82%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.02%
     5. แอฟริกา 3.51%
     6. โอเชียเนีย 0.60%7. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,973.46 ล้านโดส (210.2% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,671.98 ล้านโดส (121.3%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 536.35 ล้านโดส (160%)
     4. บราซิล จำนวน 354.88 ล้านโดส (166.7%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 308.17 ล้านโดส (111.7%)8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (297%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (251.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. ชิลี (237.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. เดนมาร์ก (232.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
     5. บาห์เรน (227%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. เกาหลีใต้ (220.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ Moderna)
     7. บรูไน (214.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     8. มัลดีฟส์ (214.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     9. สิงคโปร์ (211.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     10. จีน (210.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น