Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 22,508,659 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,621 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 198.55 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 74.9%


➡️(13 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,621 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 39.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 354 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 167 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 198.55 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (75.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 80.65 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 22,508,659 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.29%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,621 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 22,508,659 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 17,239,593 โดส (26% ของประชากร)
        - เข็มสอง 4,855,000 โดส (7.3% ของประชากร)
        - เข็มสาม 414,066 โดส (0.6% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 13 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 22,508,659 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 219,840 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 410,875 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 7,350,243 โดส
        - เข็มที่ 2 3,443,840 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 8,591,197 โดส
        - เข็มที่ 2 903,550 โดส
        - เข็มที่ 3 190,515 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 1,254,460 โดส
        - เข็มที่ 2 488,150 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 43,693 โดส
        - เข็มที่ 2 19,460 โดส
        - เข็มที่ 3 223,551 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 118.7% เข็มที่2 102.2% เข็มที่3 58.2%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 50.8% เข็มที่2 30.3% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 24.8% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 35.5% เข็มที่1 6.2% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 31.6% เข็มที่2 9.1% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 33.1% เข็มที่2 2.5% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 1.7% เข็มที่2 0.1% เข็มที่3 0%
    รวม เข็มที่1 34.5% เข็มที่2 9.7% เข็มที่3 0.8%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 54.1% เข็มที่2 12.5% เข็มที่3 0.8% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 74.9% เข็มที่2 16.3% เข็มที่3 1.1%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 34% เข็มที่2 13.5% เข็มที่3 0.5%
        - นนทบุรี เข็มที่1 35.3% เข็มที่2 11.7% เข็มที่3 0.5%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 35% เข็มที่2 6.9% เข็มที่3 0.4%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 30.7% เข็มที่2 6.8% เข็มที่3 0.3%
        - นครปฐม เข็มที่1 20% เข็มที่2 4.9% เข็มที่3 0.5%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 16.1% เข็มที่2 5.2% เข็มที่3 0.5%
        - ชลบุรี เข็มที่1 27.8% เข็มที่2 8.8% เข็มที่3 0.8%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 15.8% เข็มที่2 4.0% เข็มที่3 0.3%
        - สงขลา เข็มที่1 22% เข็มที่2 6.8% เข็มที่3 0.9%
        - ยะลา เข็มที่1 25.2% เข็มที่2 7.5% เข็มที่3 0.6%
        - ปัตตานี เข็มที่1 19.1% เข็มที่2 5.8% เข็มที่3 0.3%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 37.4% เข็มที่2 5.1% เข็มที่3 0.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 198,556,169 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 80,654,222 โดส (19.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 26,388,905 โดส (50.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 26,127,502 โดส (12.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 22,508,659 โดส (26.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 15.598,293 โดส (55.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 12,098,821 โดส (11.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,458,968 โดส (75.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 3,019,358 โดส (20.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 201,441 โดส (35.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.56%
     2. อเมริกาเหนือ 11.28%
     3. ยุโรป 13.56%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.48%
     5. แอฟริกา 1.73%
     6. โอเชียเนีย 0.39%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,820.24 ล้านโดส (65.0% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 529.58 ล้านโดส (19.4%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 353.86 ล้านโดส (55.3%)
     4. บราซิล จำนวน 157.67 ล้านโดส (38.5%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 108.18 ล้านโดส (42.9%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (83.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. บาห์เรน (80.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (80.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. สิงคโปร์ (75.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (72.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อุรุกวัย (70.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. ชิลี (68.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. เดนมาร์ก (68.6%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     9. ภูฏาน (68.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     10. แคนาดา (68.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น