Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 23,476,869 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,682 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 204.505 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 77.1%


➡️(15 สิงหาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,682 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 356 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 168 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 204.505 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 82.21 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 23,476,869 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.55%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,682 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 23,476,869 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 17,879,206 โดส (27% ของประชากร)
        - เข็มสอง 5,073,672 โดส (7.7% ของประชากร)
        - เข็มสาม 523,991 โดส (0.8% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 15 ส.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 23,476,869 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 234,378 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 421,176 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 7,629,850 โดส
        - เข็มที่ 2 3,446,965 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 8,787,895 โดส
        - เข็มที่ 2 1,051,252 โดส
        - เข็มที่ 3 240,994 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 1,341,442 โดส
        - เข็มที่ 2 552,888 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 57,019 โดส
        - เข็มที่ 2 22,567 โดส
        - เข็มที่ 3 282,060 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 119.7% เข็มที่2 103.2% เข็มที่3 67%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 51.3% เข็มที่2 30.9% เข็มที่3 0.7%
     - อสม เข็มที่1 56.2% เข็มที่2 25.6% เข็มที่3 0.6%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 36.9% เข็มที่1 6.5% เข็มที่3 0.1%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 32.9% เข็มที่2 9.6% เข็มที่3 0.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 34.41% เข็มที่2 2.8% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 2% เข็มที่2 0.1% เข็มที่3 0%
    รวม เข็มที่1 35.8% เข็มที่2 10.1% เข็มที่3 1%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 55.8% เข็มที่2 12.9% เข็มที่3 1% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 77.1% เข็มที่2 16.7% เข็มที่3 1.4%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 35.1% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 0.7%
        - นนทบุรี เข็มที่1 36.3% เข็มที่2 12% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 36.4% เข็มที่2 7.2% เข็มที่3 0.5%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 31.9% เข็มที่2 7.3% เข็มที่3 0.4%
        - นครปฐม เข็มที่1 20.9% เข็มที่2 5.3% เข็มที่3 0.6%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 16.8% เข็มที่2 5.5% เข็มที่3 0.7%
        - ชลบุรี เข็มที่1 28.7% เข็มที่2 9.1% เข็มที่3 1.1%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 16.9% เข็มที่2 4.2% เข็มที่3 0.4%
        - สงขลา เข็มที่1 22.8% เข็มที่2 7.3% เข็มที่3 1.1%
        - ยะลา เข็มที่1 26.6% เข็มที่2 7.8% เข็มที่3 0.7%
        - ปัตตานี เข็มที่1 19.7% เข็มที่2 6.1% เข็มที่3 0.9%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 39% เข็มที่2 5.5% เข็มที่3 0.6%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 204,505,679 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 82,215,031 โดส (19.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 27,293,915 โดส (51.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 26,127,502 โดส (12.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 23,476,869 โดส (27%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 16,180,427 โดส (54.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     6. เวียดนาม จำนวน 13,772,920 โดส (12.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,557,537 โดส (76.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 3,180,037 โดส (23.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 201,441 โดส (35.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.68%
     2. อเมริกาเหนือ 11.24%
     3. ยุโรป 13.47%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.49%
     5. แอฟริกา 1.73%
     6. โอเชียเนีย 0.39%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,844.38 ล้านโดส (65.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 536,19 ล้านโดส (19.6%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 355.77 ล้านโดส (55.6%)
     4. บราซิล จำนวน 160,06 ล้านโดส (39.1%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 108.18 ล้านโดส (42.9%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (85.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. บาห์เรน (81.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (80.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. สิงคโปร์ (76.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (72.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อุรุกวัย (71.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. ชิลี (69.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. เดนมาร์ก (69.5%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)
     9. แคนาดา (68.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     10. ภูฏาน (68.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น