Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 6,780,8164 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,427 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 68.182 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 62.05%


➡️(16 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,427 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 312 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 146 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 68.182 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (45.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 33.26 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 6,780,816 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 43.7%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,427 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 7,111,968 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 6,780,816 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 4,948,227 โดส (7.5% ของประชากร)
        - เข็มสอง 1,832,589 โดส (2.8% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-16 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 6,780,816 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 233,191 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 1,789,272 โดส
        - เข็มที่ 2 39,366 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,158,955 โดส
        - เข็มที่ 2 1,793,223 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
     - 91.37% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 8.63% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 2.07%
     - ปวดศีรษะ 1.54%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.11%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 1.00%
     - ไข้ 0.68%
     - คลื่นไส้ 0.46%
     - ท้องเสีย 0.30%
     - ผื่น 0.25%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.20%
     - อาเจียน 0.13%
     - อื่น ๆ 0.89%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 101.9% เข็มที่2 88.3%
     - อสม เข็มที่1 23.9% เข็มที่2 12.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 6.8% เข็มที่2 0.3%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 8.4% เข็มที่1 1.7%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 27.1% เข็มที่2 14.8%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 7.8% เข็มที่2 2.4%

       รวม เข็มที่1 9.9% เข็มที่2 3.7%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 14.49% เข็มที่2 4.56% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 19.35% เข็มที่2 5.42%
        - นนทบุรี เข็มที่1 12.56% เข็มที่2 4.59%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 8.98% เข็มที่2 2.45%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 6.56% เข็มที่2 1.94%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 15.37% เข็มที่2 11.51%
        - นครปฐม เข็มที่1 3.49% เข็มที่2 1.16%
    จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.19% เข็มที่2 1.87%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 62.05% เข็มที่2 30.14%
        - ระนอง เข็มที่1 15.67% เข็มที่2 6.36%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.15% เข็มที่2 3..37%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 45.98% เข็มที่2 21.02%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 8.65% เข็มที่2 2.60%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 17.59% เข็มที่2 0.91%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 68,182,584 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 33,264,392 โดส (7.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 7,045,380 โดส (4.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 6,780,816 โดส (7.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. กัมพูชา จำนวน 5,667,915 โดส (18.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     5. มาเลเซีย จำนวน 4,904,109 โดส (10.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 4,691,386 โดส (45.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,648,072 โดส (1.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,122,128 โดส (9.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 63,486 โดส (11.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 59.23%
     2. อเมริกาเหนือ 16.34%
     3. ยุโรป 16.39%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.06%
     5. แอฟริกา 1.69%
     6. โอเชียเนีย 0.29%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 904.13 ล้านโดส (32.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 311.89 ล้านโดส (48.7%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 305.59 ล้านโดส (34.4%)
     4. อินเดีย จำนวน 261.74 ล้านโดส (9.6%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (65.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (65.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (64.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (54.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (53.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. มองโกเลีย (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V )
     8. กาตาร์ (50.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     9. ฮังการี (49.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. สหรัฐอเมริกา (48.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น