Breaking News

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 16.00 น.

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 16.00 น. 


คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับดีมาก แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

#DustBoy #pm2_5

ที่มา : รายงานค่าฝุ่น PM2.5 (ug/m3) จากจุดติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น DustBoy
ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
https://pm2_5.nrct.go.th


ไม่มีความคิดเห็น