Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 8,400,320 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,713 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 80.029 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.71%


➡️(24 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,713 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 41.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 319 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 150 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 80.029 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 37.699 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 8,400,320 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45.8%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,713 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 8,400,320 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 6,017,424 โดส (9.1% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2 2,382,896 โดส (3.6% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-24 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 8,400,320 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 240,421 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 2,592,967 โดส
        - เข็มที่ 2 54,227 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,424,457 โดส
        - เข็มที่ 2 2,328,669 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 93.03% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 6.97% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 1.67%
     - ปวดศีรษะ 1.24%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.89%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.81%
     - ไข้ 0.55%
     - คลื่นไส้ 0.37%
     - ท้องเสีย 0.24%
     - ผื่น 0.20%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.16%
     - อาเจียน 0.10%
     - อื่น ๆ 0.72%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 104.2% เข็มที่2 92.3%
     - อสม เข็มที่1 26.5% เข็มที่2 14.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 8.8% เข็มที่2 0.5%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 10.7% เข็มที่1 2.4%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 30.2% เข็มที่2 17.7%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 9.7% เข็มที่2 3.7%
     รวม เข็มที่1 12% เข็มที่2 4.8%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 18.83% เข็มที่2 6.61% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 24.42% เข็มที่2 8.54%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 17.17% เข็มที่2 11.63%
        - นนทบุรี เข็มที่1 15.33% เข็มที่2 5.92%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 12.90% เข็มที่2 3.11%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 8.23% เข็มที่2 2.86%
        - นครปฐม เข็มที่1 4.81% เข็มที่2 1.28%
    จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.91% เข็มที่2 1.95%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 63.71% เข็มที่2 47.58%
        - ระนอง เข็มที่1 21.47% เข็มที่2 6.37%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.67% เข็มที่2 4.02%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 46.0% เข็มที่2 25.60%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 19.70% เข็มที่2 10.79%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 9.06% เข็มที่2 6.04%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 80,029,293 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 37,699,231 โดส (9.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 8,928,279 โดส (6.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 8,400,320 โดส (9.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. มาเลเซีย จำนวน 6,554,500 โดส (14.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. กัมพูชา จำนวน 6,378,584 โดส (21.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 5,029,006 โดส (50.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 2,626,337 โดส (2.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,348,259 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 69,877 โดส (13.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 61.%
     2. อเมริกาเหนือ 15.2%
     3. ยุโรป 15.82%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%
     5. แอฟริกา 1.65%
     6. โอเชียเนีย 0.29%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,049.74 ล้านโดส (37.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหภาพยุโรป จำนวน 332.11 ล้านโดส (37.4%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 319.22 ล้านโดส (49.8%)
     4. อินเดีย จำนวน 294.04 ล้านโดส (10.8%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (68.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. มัลดีฟส์ (66.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     3. บาห์เรน (65.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (56.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (55.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V )
     8. กาตาร์ (52.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     9. อุรุกวัย (51.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
     10. ฮังการี (51.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น