Breaking News

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 จนจบระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 2) จำนวน 10 ทุน


มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
ตระหนักถึงความสำคัญด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนในอนาคต เป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 , ม.4 หรือ ปวช.1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จึงคัดเลือกใบสมัครจากนักเรียนทั่วประเทศ และพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ในปี 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนาง, ด.ช. ศรีวิชัย อุทรศรี, ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสว ,ด.ช. พิชญะ กีขุนทด และ ด.ญ. ปวีณา สารวัน

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ น.ส. ศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์, น.ส. ฉัตรชนก สอนขำ, ด.ญ. ราชาวดี เพ็งวรรณ์, น.ส.แสงดาว ธารารื่นเริง และ น.ส. มารีย์อัล แก้วตา ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

ทั้งนี้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม จึงได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีนักเรียนที่ได้รับทุนรุ่นที่ 1 แล้วในปี 2563 และเตรียมรับทุนรุ่นที่ 2 ในปี 2564 นี้ รวมทั้งสิ้น 22 ทุน

ความเป็นมาของมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
“มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา” ได้เปลี่ยนชื่อมาจากมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ เพื่อรำลึกและสานต่อคุณงามความดี ตามเจตนารมณ์ในการเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ภายใต้แนวคิดสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ให้แก่ผู้คนในสังคม ด้านสาธารณสุข ศาสนา และการศึกษา

ด้านการศึกษา
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ขึ้นในปี 2563 โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1
3. ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาท ต่อปี
4. อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก
5. มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
7. ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนสนใจส่งใบสมัคร จำนวน 1,524 คน โดยมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 12 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 คน และชั้น ปวช.1 จำนวน 1 คน

สำหรับปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนส่งใบสมัคร จำนวน 198 คน มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน
1. ด.ช. ศิรัณยวัฒน์ แก้วนาง จ.นครสวรรค์
2. ด.ช. ศรีวิชัย อุทรศรี จ.ชัยนาท
3. ด.ช. กิตติพงษ์ พุ่มไสว จ.พระนครศรีอยุธยา
4. ด.ช. พิชญะ กีขุนทด จ.กำแพงเพชร
5. ด.ญ. ปวีณา สารวัน จ.กาฬสินธุ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 คน
1. น.ส. ศิริลักษณ์ สายบุญจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
2. น.ส. ฉัตรชนก สอนขำ จ.พิจิตร
3. ด.ญ. ราชาวดี เพ็งวรรณ์ จ.นครราชสีมา
4. น.ส. แสงดาว ธารารื่นเริง จ.ลำพูน
5. น.ส. มารีย์อัล แก้วตา จ.พะเยา

สำหรับนักเรียนที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ได้ที่ www.vichaisrivaddhanaprabha.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com 


ไม่มีความคิดเห็น