Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 7,483,083 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,558 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 71.379 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 63.01%


➡️(19 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,558 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 316 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 148 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 72.667 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (45.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 35.233 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 7,483,083 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 45%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,558 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 8,500,000 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 7,483,083 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 5,434,119 โดส (7.9% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2,048,964 โดส (3.0% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-19 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,483,083 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 234,089 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 2,104,942 โดส
        - เข็มที่ 2 48,859 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,329,177 โดส
        - เข็มที่ 2 2,000,105 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 92.18% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 7.82% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 1.88%
     - ปวดศีรษะ 1.40%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.00%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.91%
     - ไข้ 0.61%
     - คลื่นไส้ 0.42%
     - ท้องเสีย 0.27%
     - ผื่น 0.23%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.18%
     - อาเจียน 0.11%
     - อื่น ๆ 0.80%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 103.2% เข็มที่2 90.3%
     - อสม เข็มที่1 25.3% เข็มที่2 13.1%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 7.6% เข็มที่2 0.4%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 9.4% เข็มที่1 1.9%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 28.8% เข็มที่2 16.1%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 8.6% เข็มที่2 2.9%
        รวม เข็มที่1 10.9% เข็มที่2 4.1%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 16.36% เข็มที่2 5.38% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 21.72% เข็มที่2 6.54%
        - นนทบุรี เข็มที่1 14.05% เข็มที่2 5.16%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 11.41% เข็มที่2 2.74%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 7.30% เข็มที่2 2.35%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 16.16% เข็มที่2 11.62%
        - นครปฐม เข็มที่1 3.99% เข็มที่2 1.18%
    จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 4.54% เข็มที่2 1.8%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 63.13% เข็มที่2 36.59%
        - ระนอง เข็มที่1 18.77% เข็มที่2 6.37%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 9.60% เข็มที่2 3.50%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 45.99% เข็มที่2 21.29%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 9.06% เข็มที่2 5.98%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 17.59% เข็มที่2 4.26%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 72,667,423 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 35,233,224 โดส (8.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 7,563,241 โดส (5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 7,483,083 โดส (8.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. กัมพูชา จำนวน 5,924,894 โดส (19.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     5. มาเลเซีย จำนวน 5,510,720 โดส (12.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 4,691,386 โดส (45.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,991,059 โดส (1.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,208,878 โดส (10.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 66,038 โดส (12.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 60%
     2. อเมริกาเหนือ 15.8%
     3. ยุโรป 16.2%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.08%
     5. แอฟริกา 1.63%
     6. โอเชียเนีย 0.29%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 966,65 ล้านโดส (34.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหภาพยุโรป จำนวน 319.30 ล้านโดส (35.9%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 316.05 ล้านโดส (49.3%)
     4. อินเดีย จำนวน 272.07 ล้านโดส (9.9%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (66.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. มัลดีฟส์ (66.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     3. บาห์เรน (64.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. สหราชอาณาจักร (54.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     6. ชิลี (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. มองโกเลีย (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V )
     8. กาตาร์ (51.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     9. ฮังการี (49.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. สหรัฐอเมริกา (49.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น