Breaking News

วช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับสายอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม “Smart Invention & Innovation”


ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับสายอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม “Smart Invention & Innovation” ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conferenceลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาง www.nrct.go.th หรือ Scan QR Code ลงทะเบียน
ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 516, 524, 530
Website : www.nrct.go.th
e-mail : rinudom@nrct.go.th


ไม่มีความคิดเห็น