Breaking News

กระทรวงวัฒนธรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องอุปโภคบริโภคพระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา
เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบวรในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการศาสนา จึงได้ดำเนินโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกันภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำภัตตาหารเพล และเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกวันพระ ดังนี้ 


วันที่ 17 มิ.ย. 2564 วัดสร้อยทอง และวัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ วันที่ 24 มิ.ย. 2564 วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน วันที่ 2 ก.ค. 2564 วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน และวัดสุทธิวราราม เขตสาทร วันที่ 9 ก.ค. 2564 วัดสุทธาวาส เขตธนบุรี และวัดประยงค์กิตติวนาราม เขตหนองจอก วันที่ 17 ก.ค. 2564 วัดชำนิหัตการ เขตปทุมวัน และวัดคฤหบดี เขตบางพลัด วันที่ 1 ส.ค. 2564 วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน และวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ วันที่ 8 ส.ค. 2564 วัดทองบน เขตยานนาวา และวัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง วันที่ 16 ส.ค. 2564 วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี และวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด และวันที่ 23 ส.ค. 2564 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ธ) เขตห้วยขวาง
ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมที่ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)


อธิบดีกรมการศาสนา
กล่าวต่อว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ พุทธศาสนิกชนพากันไปวัด ทำบุญ รักษาศีล ตักบาตร เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 อุปถัมภ์ศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 

โดยเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ให้วัดมีบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สามารถดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น