Breaking News

ศน. พัฒนาทักษะและสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้ หลักธรรม เผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่พระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 80 พรรษา เพื่อเสริมสมรรถนะพระธรรมวิทยากรให้เป็นกลไกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา
กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตั้ง “สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ในปัจจุบันสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพระธรรมวิทยากรให้มีประสิทธิภาพ โดยกรมการศาสนา มีเครือข่ายพระธรรมวิทยากรที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแผ่พระศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 


จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป จากทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์ที่เข้ารับการถวายความรู้ ได้รับการเสริมสร้างทักษะในการเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข


อธิบดีกรมการศาสนา
กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน “พระธรรมวิทยากร” นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในด้านการเป็นแบบอย่างและการประพฤติปฏิบัติ สมรรถนะของพระธรรมวิทยากรมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 นี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังเป็นการปลุกกระแส ปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยหันกลับมาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำพาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤติด้านศีลธรรมได้ผลเป็นรูปธรรม


ไม่มีความคิดเห็น