Breaking News

บ้านปูส่งมอบความช่วยเหลือแก่ 7 หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยง รวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท หนุนกำลังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐและหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อในปริมาณมาก จึงส่งมอบหน้ากาก N-95 หน้ากากผ้า ถุงมือตรวจโรค ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” ให้แก่หน่วยงาน 7 แห่งในพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตบางแค รวมไปถึงศูนย์เอราวัณและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,347,050 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่


การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับบ้านปู 
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม


ไม่มีความคิดเห็น