Breaking News

วช. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) (แม่ไก่) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ขึ้น โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวว่า วช. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 257q และยุทศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 


จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัยทั่วประเทศไทย ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยชุมชนระนอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิทยากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคกระบวนการด้านการวิจัยต่าง ๆ


การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้วิทยากร (แม่ไก่) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) (แม่ไก่) และได้รับการรับรอง ได้ทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพิ่มพูนความเป็นมืออาชีพในการเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รวมทั้งเตรียมการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564


การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” และ “โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร (แม่ไก่) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) (แม่ไก่) และได้รับการรับรอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้น 350 คนไม่มีความคิดเห็น