Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 91,658,056 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 646.2 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (116.2%)


➡️(27 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 34.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 454 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 196 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 646.2 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (91.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 231.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 91,658,056 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.52%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 7,869 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 91,658,056 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        -เข็มแรก 47,650,767 โดส (72% ของประชากร)
        -เข็มสอง 40,737,473 โดส (61.5% ของประชากร)
        -เข็มสาม 3,269,816 โดส (4.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-27 พ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 91,658,056 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 922,987 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 475,301 โดส/วัน3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 22,548,067 โดส
        - เข็มที่ 2 3,551,265 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 12,509,695 โดส
        - เข็มที่ 2 26,164,276 โดส
        - เข็มที่ 3 2,412,789 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 7,243,064 โดส
        - เข็มที่ 2 6,660,867 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 5,166,525 โดส
        - เข็มที่ 2 4,326,716 โดส
        - เข็มที่ 3 722,581 โดส
    วัคซีน Moderna
        - เข็มที่ 1 183,416 โดส
        - เข็มที่ 2 34,349 โดส
        - เข็มที่ 3 134,446 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.1% เข็มที่2 119.7% เข็มที่3 94%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 61.4% เข็มที่3 19.5%
     - อสม เข็มที่1 77.9% เข็มที่2 73.7% เข็มที่3 15.8%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 73.9% เข็มที่1 66.3% เข็มที่3 3.7%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 63.5% เข็มที่2 52.7% เข็มที่3 3.7%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69.8% เข็มที่2 61.5% เข็มที่3 1%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 18.7% เข็มที่2 14.9% เข็มที่3 0.3%
     - นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 68% เข็มที่2 59.6% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 66.1% เข็มที่2 56.6% เข็มที่3 4.5%5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

     1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 116.2% เข็มที่2 102.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 82.6% เข็มที่2 73%
     2. ชลบุรี เข็มที่1 88.9% เข็มที่2 81.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.7% เข็มที่2 73.2%
     3. ภูเก็ต เข็มที่1 86.1% เข็มที่2 83.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 71%
     4. เชียงใหม่ เข็มที่1 81.1% เข็มที่2 63.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 87.8% เข็มที่2 69.4%
     5. สมุทรปราการ เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 67.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 94.5% เข็มที่2 85.9%
     6. ระนอง เข็มที่1 76.4% เข็มที่2 65.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.8% เข็มที่2 71.8%
     7. พังงา เข็มที่1 72.3% เข็มที่2 66.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 71.3%
     8. ระยอง เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 62.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67% เข็มที่2 62.3%
     9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 69.9% เข็มที่2 54.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.7% เข็มที่2 70.2%
     10. กระบี่ เข็มที่1 69.3% เข็มที่2 63.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.2% เข็มที่2 73.2%
     11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 67% เข็มที่2 59.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 65.4%
     12. เพชรบุรี เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 59% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.3% เข็มที่2 61.7%
     13. ตราด เข็มที่1 64.5% เข็มที่2 56.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 62.9%
     14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 59.8% เข็มที่2 50.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.1% เข็มที่2 66.6%
     15. เลย เข็มที่1 56.1% เข็มที่2 47.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 62.7%
     16. อุดรธานี เข็มที่1 55.3% เข็มที่2 47.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 72.3%
     17. หนองคาย เข็มที่1 53.3% เข็มที่2 45.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69.1% เข็มที่2 63.3%

     รวม เข็มที่1 86.8% เข็มที่2 75.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 80.5% เข็มที่2 71.4%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 646,266,685 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 231,786,452 (50.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. เวียดนาม จำนวน 116,328,185 โดส (70.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     3. ไทย จำนวน 91,658,056 โดส (72%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 80,613,849 โดส (40.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. มาเลเซีย จำนวน 52,666,489 โดส (78.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     6. กัมพูชา จำนวน 29,617,826 โดส (83.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 25,869,175 โดส (28.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (86%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 6,898,534 โดส (51.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 744,790 โดส (91.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.38%
     2. ยุโรป 10.41%
     3. อเมริกาเหนือ 9.31%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.28%
     5. แอฟริกา 3%
     6. โอเชียเนีย 0.62%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,464.33 ล้านโดส (176% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
     2. อินเดีย จำนวน 1,210.91 ล้านโดส (88.5%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 454.45 ล้านโดส (136.9%)
     4. บราซิล จำนวน 297.96 ล้านโดส (141.8%)
     5. อินโดนีเซีย จำนวน 231.79 ล้านโดส (84%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. คิวบา (246.7%) (ฉีดวัคซีนของ Abdala และ Soberana02)
     2. ชิลี (211.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
     3. มัลดีฟส์ (206% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (202.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     5. บาห์เรน (194.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     6. อุรุกวัย (192.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. อิสราเอล (178.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     8. กาตาร์ (177.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     9. จีน (176%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)
     10. กัมพูชา (175.2%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น