Breaking News

กรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904 จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นชงโค ต้นแคนา ต้นยางนา ต้นทองอุไร จำนวนกว่า 500 ต้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 


อธิบดีกรมการศาสนา
กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติกรมการศาสนาจึงได้จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกบุคลากรให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม บ่มเพาะ ขัดเกลาจิตใจ ให้เกิดคุณงามความดีขึ้นได้ภายในตัวบุคคลที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นได้ในมิติทางด้านศาสนา รวมถึงผลักดันส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและดำเนินงานสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับฐานะของราษฎรได้อย่างยั่งยืน
ไม่มีความคิดเห็น