Breaking News

สภาทนายความจัดปฐมนิเทศวิทยาลัยทนายความ


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปฐมนิเทศวิทยาลัยทนายความ หลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 โดยแบ่งการปฐมนิเทศ 2 ช่วง ช่วงแรกในภาคเช้า เป็นการแนะนำหลักสูตร โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความและประธานกรรมการวิทยาลัยทนายความ ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำตัวของผู้อบรมแต่ละท่านทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เปิดเผยถึงการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยทนายความ หลังมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างสภาทนายความและกระทรวงยุติธรรม ในการจัดตั้งวิทยาลัยดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทนายความ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษาความรู้ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมในเชิงลึก เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพต่อยอดความรู้ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมด้วย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมของวิทยาลัยดังกล่าวจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงให้การรับรอง โดยเฉพาะในอนาคตที่วิทยาลัยฯ จะมีการเปิดฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางให้ทนายความ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำคดีเฉพาะด้าน


นอกจากนี้ในช่วงบ่าย เป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "กฎหมายกับการเมือง"โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร และในการอบรมหลักสูตรนี้สภาทนายความได้เชิญผู้บริหารจากกระทรวง ทบวง กรม ข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่แต่ละองค์กรต่างๆ ทนายความและภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม เช่น พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา


ทั้งนี้ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดวิทยาลัยทนายความอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดและ ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายอีกเช่นกันไม่มีความคิดเห็น