Breaking News

วช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยได้มีพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อ 16 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,064,710 บาทโดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2663 พร้อมนี้ นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ


สำหรับวัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นิกายธรรมยุต เป็นวัดเก่าแก่หลายชั่วอายุคน เดิมมีชื่อว่า วัดเกาะแก้ว เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำลพบุรี ปัจจุบันมีการตัดถนนไปถึงตัววัดจึงไม่มีลักษณะเป็นเกาะเช่นเดิม สถานที่ที่มีชื่อเสียงของวัดนี้คือ เจดีย์หลวงพ่อแสง ผู้ที่สร้างวัดนี้คือ พระยาอภัยรณฤทธิ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดมณีชลขันฑ์ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ปัจจุบันมีพระครูวิมลญาณอุดม เป็นเจ้าอาวาส


ไม่มีความคิดเห็น