Breaking News

กกท. ปลุกแนวคิด ชวนคนไทยออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกัน ดันเยาวชนต่อยอดเป็นนักกีฬาที่ดี


การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาภูมิภาค
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.ก้องศักด ยอดมณี เป็นรองประธานอนุกรรมการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นที่ปรึกษา ภายใต้โครงการ สร้างกระแสความตื่นตัวในการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงาน 13 ด้าน โดยในส่วนงานด้านที่ 13 คือ แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงาน และการพัฒนาทรัพยากรปฏิรูปที่ 3 ส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


โดยมุ่งหวังให้คนไทยในทุกพื้นที่ ใส่ใจสุขภาพ สร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย เพื่อสร้างภูมิต้านทาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้เยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬา พัฒนาความสามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาที่ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญชำนาญ นำไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านกีฬาอีกทางหนึ่งด้วย


ไม่มีความคิดเห็น