Breaking News

ออร์กานอน จับมือ กรมอนามัย แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม ตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อรณรงค์ลดปัญหาคุณแม่วัยใส ผ่านการส่งเสริมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) และนายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ขวา) ร่วมแลกเปลี่ยนบทสนทนาและเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี

ออร์กานอน ประเทศไทย บริษัทด้านยาและเภสัชภัณฑ์ชั้นนำที่มุ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิง ร่วมมือกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย ผ่านกลยุทธ์และนโยบายสำคัญเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ทั่วถึงและครอบคลุม พร้อมสนับสนุนการสร้างพื้นที่ในการพูดคุยและรับฟังปัญหาการตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์ในวงกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แก้ปัญหาร่วมกัน เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี


นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กล่าวว่า “ปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย เพราะเด็กแต่ละคนจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต หากเด็กที่เกิดมามาจากการเกิดที่ด้อยคุณภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อความแข็งแรงของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตามไปด้วย ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาวะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์โดยตรง เราได้ดำเนินนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และนโยบายส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้และทำให้เด็กทุกคนที่เกิดมามาจากความตั้งใจ ความพร้อม และผ่านการวางแผนครอบครัวที่ดีของพ่อแม่ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป”


นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พ.ศ.2560-2569) โดยร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มอบบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรีที่สถานบริการเครือข่ายของสปสช. ทั่วประเทศ สนับสนุนค่าบริการในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น เพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นกล้าที่จะเข้ามาปรึกษาหรือรับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ได้โดยไม่ต้องกังวลถึงการตัดสินในแง่ลบจากสายตาของสังคม

นโยบายข้างต้นของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทออร์กานอนที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในประเทศไทย ด้วยการรับฟังเสียงของผู้หญิงและนำความเชี่ยวชาญด้านเภสัชภัณฑ์มาตอบสนองต่อทุกความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิงไทย จึงได้นำไปสู่ความร่วมมือในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณแม่วัยใสร่วมกัน โดยล่าสุด ออร์กานอน ประเทศไทย ได้เข้าไปสนับสนุนสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาท้องไม่พร้อมในประเทศไทยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564”


มร. คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “บริษัทออร์กานอนเชื่อว่าผู้หญิงเป็นรากฐานของสุขภาพที่ดีของโลกในภาพรวม โดยเฉพาะสุขภาพในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพราะถ้าคุณแม่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์แล้ว ลูกที่เกิดมาก็จะได้รับการดูแลที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้หญิงทราบถึงความรุนแรงของผลจากการท้องไม่พร้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวในด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงด้านการเงิน จะช่วยให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้นและเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด นอกจากนี้ การให้ความรู้ด้านเพศศึกษา การมอบทางเลือกในการคุมกำเนิดที่เหมาะสมต่อผู้หญิงแต่ละคน ไปจนถึงการสนับสนุนบริการคุมกำเนิดที่ปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่าย ยังถือเป็นอีกภารกิจสำคัญในการป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”


เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันคุมกำเนิดโลก ปี 2564 ออร์กานอน ประเทศไทย ยังได้ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทยซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศไทยถึง 3,000-4,000 ราย ในการส่งเสริมความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวแก่ประชาชน ผ่านเภสัชกรและเครือข่ายร้านขายยาทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ในการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนแนวทางในการลดปัญหาการท้องไม่พร้อมร่วมกัน ออร์กานอนจึงขอเชิญชวนผู้หญิงทุกคน ครอบครัวและคนรอบข้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และผู้ขับเคลื่อนนโยบายในระดับประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนบทสนทนาและเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมไปด้วยกันผ่านทางเว็บไซต์ HereforHerHealth.com


#LetsTalkAboutUnplannedPregnancy #ชวนคุยชวนคิดยุติท้องไม่พร้อม

เกี่ยวกับออร์กานอน
บริษัท ออร์กานอน จำกัด (NYSE: OGN) เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นจากการแยกตัวจากบริษัท เมอร์ค จำกัด (NYSE: MRK) หรือรู้จักกันในชื่อ MSD ที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาสุขภาพตลอดช่วงชีวิตของผู้หญิง โดยบริษัทฯ มียาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากกว่า 60 รายการ ที่ครอบคลุมพื้นที่การรักษาในหลากหลายด้านเพื่อเคียงข้างสุขภาพของเธอ นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ กลุ่มธุรกิจยาชีววัตถุคล้ายคลึง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่เป็นที่ยอมรับ ผลิตภัณฑ์ของออร์กานอนสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยสนับสนุนการลงทุนด้านสุขภาพของผู้หญิงซึ่งมีโอกาสการเติบโตในอนาคต รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างล่าสุดที่ได้เข้าซื้อกิจการ Alydia Health ซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นรักษาอาการตกเลือดหลังคลอด นอกจากนี้ออร์กานอนกำลังแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับนวัตกรด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่ต้องการทำธุรกิจในผลิตภัณฑ์ของตนโดยใช้ประโยชน์จากขนาดและการมีอยู่ในตลาดต่างประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ออร์กานอนมีเครือข่ายทั่วโลก ด้วยขนาดและการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ความสามารถทางธุรกิจในระดับโลก และพนักงานประมาณ 9,000 คน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเจอร์ซีย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออร์กานอนได้ที่ www.organon.com


ไม่มีความคิดเห็น