Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 23 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 46,669,535 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,034 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 344.78 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 98.3%


➡️(23 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,034 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 31.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 387 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 182 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 344.78 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.8% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 130.22 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 46,669,535 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.61%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 6,034 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 46,669,535 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 29,741,899 โดส (44.9% ของประชากร)
        - เข็มสอง 16,303,999 โดส (24.6% ของประชากร)
        - เข็มสาม 623,637 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 23 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 46,669,535 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 646,519 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 598,860 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 14,605,313 โดส
        - เข็มที่ 2 3,501,376 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,233,543 โดส
        - เข็มที่ 2 9,940,727 โดส
        - เข็มที่ 3 220,049 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 4,480,773 โดส
        - เข็มที่ 2 2,400,692 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 422,270 โดส
        - เข็มที่ 2 461,204 โดส
        - เข็มที่ 3 403,588 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.3% เข็มที่2 116.7% เข็มที่3 87.6%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 60.4% เข็มที่2 46.7% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 70.9% เข็มที่2 51.5% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 54.7% เข็มที่1 28.2% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 60.9% เข็มที่2 31.8% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 55.3% เข็มที่2 28.9% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 12.5% เข็มที่2 6.9% เข็มที่3 0%
    รวม เข็มที่1 59.5% เข็มที่2 32.6% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 77% เข็มที่2 37.2% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 98.3% เข็มที่2 44.2% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 60.7% เข็มที่2 30.6% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 60.6% เข็มที่2 31.2% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 57.1% เข็มที่2 33.5% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 48.9% เข็มที่2 31.3% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 39.1% เข็มที่2 20.7% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 32% เข็มที่2 18.8% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 62.3% เข็มที่2 29.4% เข็มที่3 0.6%
        - ชลบุรี เข็มที่1 60.6% เข็มที่2 31.1% เข็มที่3 1%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 50.8% เข็มที่2 25.5% เข็มที่3 0.5%
        - เพชรบุรี เข็มที่1 44.8% เข็มที่2 29.2% เข็มที่3 0.8%
        - ยะลา เข็มที่1 44.3% เข็มที่2 21.7% เข็มที่3 0.7%
        - สงขลา เข็มที่1 38.5% เข็มที่2 23.5% เข็มที่3 1.2%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 344,784,604 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 130,228,475 โดส (30.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 46,669,535 โดส (44.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 42,659,372 โดส (21%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V,  Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. มาเลเซีย จำนวน 41,247,271 โดส (68.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. เวียดนาม จำนวน 35,675,840 โดส (29.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 24,140,809 โดส (74.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 9,742,585 โดส (11.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. สิงคโปร์ จำนวน 9,160,874 โดส (77.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     9. ลาว จำนวน 4,826,961 โดส (39%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 432,882 โดส (59.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.62%
     2. อเมริกาเหนือ 9.96%
     3. ยุโรป 11.67%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.95%
     5. แอฟริกา 2.27%
     6. โอเชียเนีย 0.53%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,182.60 ล้านโดส (77.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 833.72 ล้านโดส (30.5%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 387.49 ล้านโดส (60.5%)
     4. บราซิล จำนวน 224.90 ล้านโดส (54.5%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 154.97 ล้านโดส (61.4%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (97.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (91.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. อุรุกวัย (86.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. บาห์เรน (85.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. กาตาร์ (83.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. คิวบา (82.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna J&J และ AstraZeneca/Oxford)
     7. อิสราเอล (81.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     8. ชิลี (80.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     9. จีน (77.9%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. สิงคโปร์ (77.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น