Breaking News

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิด ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ ชู Bumrungrad COVID Solutions ให้บริการครอบคลุมในทุกมิติของโควิด-19


จากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนที่ติดเชื้อรายวัน รวมถึงผู้ที่เคยป่วยและหายป่วยแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งคนในกลุ่มนี้ ยังต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ COVID-19 ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากปอดได้รับความเสียหาย รวมถึงยังมีอาการอื่นๆ ซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 ถึงแม้ผลการตรวจเชื้อจะเป็นลบแต่ยังคงมีอาการหรือภาวะแทรกซ้อน ตั้งแต่ระยะเวลา 1 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับระบบร่างกายของผู้ป่วย หรือที่เรียกว่า Long COVID ขณะที่ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่มีศูนย์การให้บริการด้าน COVID-19 เฉพาะด้านอย่างครบวงจร


ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เปิดเผยว่า “ด้วยความพร้อมทางการแพทย์ในทุกมิติของบำรุงราษฎร์ จึงมีแนวคิดในการเปิด ‘Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic’ หรือที่เรียกว่า ‘คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์’ ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการเกี่ยวกับ COVID-19 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Bumrungrad COVID Solutions’ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนให้ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้ผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อ และกลุ่ม Long COVID สามารถกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็ว”


เนื่องด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์มีความพร้อมด้านทรัพยากรในทุกๆ ด้าน ทั้งองค์ความรู้ ทีมแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทำงานประสานกันเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตร (partnership network) ที่มีอยู่ทั่วประเทศและกระจายอยู่ทั่วโลก ตลอดจนมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงโรค COVID-19 ด้วย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ระลอกแรก บำรุงราษฎร์ได้มีจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19, ศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนที่ถูกต้องแก่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอจนถึงทุกวันนี้


นพ. สุธร ชุตินิยมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ให้ข้อมูลว่า “Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นับเป็นศูนย์บูรณาการทางการแพทย์ด้าน COVID-19 ที่ครอบคลุมการให้บริการอย่างครอบคลุมในทุกมิติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในเอเชียแปซิฟิก โดยให้บริการครบทุกปัญหาที่เกี่ยวกับ COVID-19 แบ่งออกเป็น 3 Solutions คือ 1) Now Normal COVID Solution ประกอบด้วยการบริการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 ทั้งการดูแลสุขภาพทั่วไป การตรวจโปรแกรม Fit to Fly การฉีดวัคซีนโควิด-19 และการขอวัคซีนพาสปอร์ต เป็นต้น 2) Fighting COVID Solution ประกอบด้วยการบริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก Hospitel และผู้ป่วย Home Isolation ด้วยการรักษาด้วยยาตัวใหม่ และใน ICU เป็นต้น และ 3) Recover COVID Solution ประกอบด้วยการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ Long COVID เพื่อดูแลฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม”


นพ. เดช จงนรังสิน แพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กล่าวว่า “ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ยังมีอาการของ Long COVID อยู่ในระบบร่างกาย จึงควรได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยจะอยู่ในบริการของ Recover COVID Solution ทั้งนี้ ผู้ป่วยร้อยละ 30 จะยังคงมีอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการติดเชื้อที่ปอด เช่น มีการหายใจลำบาก เอาออกซิเจนเข้าปอดไม่เพียงพอ หรือหายใจไม่อิ่ม รู้สึกเพลียง่าย หรือบางรายอาจมีระบบความจำมีปัญหา ไม่สามารถจดจ่อในสิ่งที่ทำได้เหมือนเดิม สมาธิสั้นลง ลืมง่ายขึ้น รองลงมา คือสภาพจิตใจยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ยังมีความเครียด ความวิตกกังวลแฝงอยู่ หรือแม้แต่อาการเกี่ยวกับหัวใจหรือระบบหลอดเลือดตีบตัน ซึ่งจะเป็นอันดับต้นๆ ของอาการ Long COVID นอกจากนี้ บางรายยังมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อต่างๆ ที่สำคัญในรายที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน อาจส่งผลให้มีอาการ Long COVID นานกว่าคนที่มีร่างกายปกติ เป็นต้น

โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญการเฉพาะทาง รวมถึงสหวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ อาทิ แพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ แพทย์ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ชำนาญการด้านโรคไต แพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อ แพทย์ชำนาญการด้านโรคข้อ จิตแพทย์ แพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ แพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท แพทย์ชำนาญการด้านโรคตับ รวมถึงทีมพยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการบำบัด เป็นต้น ซึ่งสามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้กลับมามีสุขภาพที่ดีดังเดิมได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ”

สำหรับบริการ Fighting COVID Solution จะเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากที่ทราบว่าเป็น PCR positive โดยจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนในการรักษาตามปกติของโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับบริบทของผู้ป่วยแต่ละรายโดยปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีการให้บริการตามระดับอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนของ Home Isolation, Hospitel และการรักษาในโรงพยาบาลฯ โดยบำรุงราษฎร์มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ ทีมแพทย์แผนกผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญการด้านผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีห้องความดันลบ ห้อง ICU ห้องพักผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีการจัดการด้านปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีห้องแลบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงมียาที่มีคุณภาพสูง ที่ใช้รักษาผู้ป่วยตามระดับของอาการ เช่น Antibody Cocktails เป็นต้น


นพ. วิวัฒน์ วงศ์สิริศักดิ์ อายุรแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
กล่าวว่า “นอกจากบริการในด้านการดูแลฟื้นฟูสุขภาพแล้ว ในส่วนของบริการ Now Normal COVID Solution ยังครอบคลุมถึง Travel Medicine สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยป่วยเป็นโควิด-19 หรือกลุ่มที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว โดยจะให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาแนะนำกรณีที่ต้องการไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือท่องเที่ยว เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเดินทาง บริการวัคซีน พร้อมออกหนังสือรับรอง ตรวจวินิจฉัยและรักษาการเจ็บป่วยต่างๆ อันเนื่องจากการเดินทาง บริการจัดเตรียมยาหรือเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมถึงปรึกษาแพทย์ทางไกล (Teleconsultation) ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ หรือบริการ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับเดินทางในต่างประเทศตามเงื่อนไขของประเทศปลายทาง เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการฉีดวัคซีน บริการ Health Screening สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ หรือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยบริการจะครอบคลุมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การตรวจหาภูมิ การฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนอื่น ๆ เป็นเป็นภุมิคุ้มกัน หรือตรวจสุขภาพในโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย”


นพ. สุธร ชุตินิยมการ
กล่าวปิดท้ายว่า “การเปิด Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic ครั้งนี้ ได้แสดงถึงความพร้อมในด้าน Medical Tourism ที่จะสนับสนุนนโยบายประเทศอีกครั้ง และจะเป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด-19 ที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไร รวมถึงในกลุ่มที่มีความกังวลในสุขภาพของตนเองในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้ว ยังเปิดบริการให้กับชาวต่างชาติที่มีแผนจะเดินทางเข้ามาทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว หลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการและเปิดประเทศมากขึ้นอีกด้วย”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทร 1378


Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic

Bumrungrad COVID-19 Recovery Clinic หรือ คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการครอบคลุมที่มีความสัมพันธ์กับโควิด-19 ในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด Bumrungrad COVID Solutions โดยแบ่งเป็น 3 Solutions ดังนี้

1. Now Normal COVID Solution แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มบริการที่สำคัญ ได้แก่

1.1 Travel Clinic - บริการให้คำปรึกษากรณีที่ต้องการไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมข้อแนะนำก่อนและหลังการเดินทาง ให้บริการทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิ โควิด-19 ไข้มาลาเรีย อุจจาระร่วง บริการวัคซีนป้องกัน พร้อมออกหนังสือรับรอง ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาความเจ็บป่วยต่างๆ อันเนื่องมาจากการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อควรปฏิบัติของประเทศปลายทาง (Fit to Fly) ซึ่งรวมถึงการจัดยา เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและรักษาโรคในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงการปรึกษาทางไกลกับแพทย์ในกรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพ (Telemedicine/Teleconsultation) ในรูปแบบ Health Partnership เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีผู้ดูแลให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ
1.2 Vaccine Passport - บริการนี้จะออกให้สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ซึ่งต้องมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทยจากสถานพยาบาลที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว และหากมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ก็สามารถขอรับหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีนพาสปอร์ต) กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศได้
1.3 Health Screening – บริการในผู้ที่มีความประสงค์ที่จะตรวจสุขภาพหรือดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย อาทิ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเองที่ได้รับการรับรองระดับมาตรฐาน การตรวจหาภูมิ การฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือวัคซีนอื่น ๆ เป็นเป็นภุมิคุ้มกัน หรือการตรวจสุขภาพในโปรแกรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อให้เข้ากับการตรวจทั้งกลุ่มผู้ที่หายจากโรคโควิด หรือผู้ที่ต้องการตรวจเพื่อปรับสภาวะของร่างกายให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่

2. Fighting COVID Solution แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

2.1 การสนับสนุนภาครัฐ – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนภาครัฐในการต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของโรงพยาบาลฯ ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯ ได้สนับสนุนในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนตามเกณฑ์ของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง
2.2 การให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับต่างๆ – บำรุงราษฎร์เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงการรักษาโควิด-19 ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีการให้บริการแบ่งตามระดับกลุ่มอาการ ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
  • Home Isolation – เป็นแนวทางหนึ่งตามเกณฑ์ของสาธารณสุขที่ต้องการให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นกระบวนการรักษาตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย หรือผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 7-10 วัน ที่มีอาการดีขึ้น แพทย์ยินยอมให้กักตัวที่บ้านได้ โดยโรงพยาบาลฯ มีทีมแพทย์และพยาบาลวีชาชีพ ให้คำแนะนำผ่านระบบ telemedicine เป็นประจำทุกวัน และมีการจ่ายยาตามอาการ
  • Hospitel – โรงพยาบาลฯ ได้ร่วมกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการกับบำรุงราษฎร์ เพื่อเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการรับรองผู้ป่วย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลฯ และการให้บริการตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์
  • การรักษาในโรงพยาบาล – โรงพยาบาลฯ พร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ ทีมแพทย์แผนกผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนสหวิชาชีพที่มีความชำนาญการด้านผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และมีห้องความดันลบ ห้อง ICU ห้องพักผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีการจัดการด้านปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีห้องแลบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงมียาที่มีคุณภาพสูงที่ใช้รักษาผู้ป่วยตามระดับอาการ เช่น Antibody Cocktails เป็นต้น

3. Recover COVID Solution

จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 จำนวนมากยังคงมีอาการบางอย่างที่เหลืออยู่ในระบบร่างกาย อาทิ ร้อยละ 30 มีอาการที่สืบเนื่องจากการที่ปอดได้รับความเสียหายจากโควิด-19 เช่น หายใจไม่อิ่ม รู้สึกแน่น ๆ หน้าอก นอนไม่หลับ ปวดเมื่อยตามตัว ไม่ค่อยมีสมาธิ ความจำสั้นลง หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่ ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจ โดยอาการเหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตและควรได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีบริการใน 2 กลุ่มย่อย คือ 1. กลุ่ม Post COVID-19 คือ ผู้ที่หายจากการติดเชื้อในระยะเวลา 2-12 สัปดาห์ และ 2. กลุ่ม Long COVID-19 คือ กลุ่มผู้ที่หายป่วยแล้ว และยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป

โรงพยาบาลฯ พร้อมให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalized Healthcare) โดยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจประเมิน การวินิจฉัยและการวางแผนแนวทางการรักษา ทางทั้งแพทย์ผู้ชำนาญในสาขาต่าง ๆ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ทีมเภสัชกรเฉพาะทาง และสหวิชาชีพ เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูมีประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพเป็นปกติโดยเร็ว รวมถึงมีโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อให้สอดรับกับอาการของแต่ละบุคคล (Personalized Treatment Program) เช่น การฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจและปอด การรักษาด้วยยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด การบำบัดรักษาภาวะซึมเศร้า การฝึกการรับกลิ่น หรือการรักษาอาการร่วมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร การติดเชื้อ ระบบประสาท จากแพทย์ผู้ชำนาญการในแต่ละสาขา


ไม่มีความคิดเห็น