Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 21 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 45,211,101 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,984 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 334.91 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 97.7%


➡️(21 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,984 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 386 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 182 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 334.91 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 126.26 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 45,211,101 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.31%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,984 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 45,211,101 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 29,201,077 โดส (44.1% ของประชากร)
        - เข็มสอง 15,388,071 โดส (23.2% ของประชากร)
        - เข็มสาม 621,953 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 21 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 45,211,101 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 469,052 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 608,297 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 14,319,104 โดส
        - เข็มที่ 2 3,500,591 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,213,299 โดส
        - เข็มที่ 2 9,231,590 โดส
        - เข็มที่ 3 219,211 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 4,251,459 โดส
        - เข็มที่ 2 2,238,796 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 417,215 โดส
        - เข็มที่ 2 417,094 โดส
        - เข็มที่ 3 402,742 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.3% เข็มที่2 116.4% เข็มที่3 87.4%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 59.9% เข็มที่2 45.7% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 70.5% เข็มที่2 49.9% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 53.9% เข็มที่1 26.3% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 59.5% เข็มที่2 29.9% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 54.6% เข็มที่2 27% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 12.3% เข็มที่2 6.2% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 58.4% เข็มที่2 30.8% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 76.6% เข็มที่2 35.2% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 97.7% เข็มที่2 42.1% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 60.2% เข็มที่2 28.1% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 59.8% เข็มที่2 29.1% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 55.9% เข็มที่2 31.3% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 48.7% เข็มที่2 29.8% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 38.2% เข็มที่2 19.2% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 31.2% เข็มที่2 17.8% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 61.5% เข็มที่2 28% เข็มที่3 0.6%
        - ชลบุรี เข็มที่1 59.4% เข็มที่2 28.7% เข็มที่3 1%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 49.8% เข็มที่2 23.6% เข็มที่3 0.5%
        - เพชรบุรี เข็มที่1 44.3% เข็มที่2 27.1% เข็มที่3 0.8%
        - ยะลา เข็มที่1 43.6% เข็มที่2 20.8% เข็มที่3 0.7%
        - สงขลา เข็มที่1 37.4% เข็มที่2 22.6% เข็มที่3 1.2%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 334,912,767 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 126,261,777 โดส (29.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 45,211,101 โดส (44.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 41,414,015 โดส (20.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. มาเลเซีย จำนวน 40,664,674 โดส (67.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. เวียดนาม จำนวน 34,553,590 โดส (28.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 23,527,480 โดส (72.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. สิงคโปร์ จำนวน 9,127,262 โดส (77.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 9,001,616 โดส (10.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,735,714 โดส (38.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 415,538 โดส (57.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.56%
     2. อเมริกาเหนือ 9.98%
     3. ยุโรป 11.72%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.94%
     5. แอฟริกา 2.28%
     6. โอเชียเนีย 0.52%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,177.64 ล้านโดส (77.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 818.07 ล้านโดส (29.9%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 386.24 ล้านโดส (60.3%)
     4. บราซิล จำนวน 222.48 ล้านโดส (53.9%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 149.88 ล้านโดส (59.4%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (97.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (90.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. อุรุกวัย (85.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. บาห์เรน (85.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. กาตาร์ (83.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อิสราเอล (81.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. ชิลี (80.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. คิวบา (80%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna J&J และ AstraZeneca/Oxford)
     9. จีน (77.8%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. สิงคโปร์ (77.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น