Breaking News

วช. ร่วมประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนของทุกปี


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งครบรอบ 104 ปีไม่มีความคิดเห็น