Breaking News

DITP ส่งเสริม 33 แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยร่วมกันผลิต 29 ผลงานใหม่ เตรียมนำเสนอสู่ผู้ซื้อและผู้นำเข้าสินค้าทั่วโลก


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ประสบความสำเร็จจากการจัดโครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok โดย 33 แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ไทยได้ร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ถึง 29 ผลงาน สอดรับเทรนด์การค้าโลกอย่าง BCG พร้อมนำเสนอแก่ผู้ซื้อและผู้นำเข้าสินค้าทั่วโลกผ่านช่องทางต่างๆ

ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคการผลิตและภาคบริการ โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่นำความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่มาเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว


นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
กล่าวในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok (STYLE Bangkok Collaboration Project) ว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิดเพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืนกว่า (Sustainable Life) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สินค้าใหม่ เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตและการใช้วัตถุดิบต่างๆ ร่วมกันออกแบบสินค้า สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้แข็งแกร่ง สร้างความน่าสนใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก

“กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการปีนี้จะเอาคำแนะนำที่ได้รับจากคณะผู้เชี่ยวชาญไปปรับใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าไลฟ์ให้ทันสมัย สร้างสรรค์สินค้าใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและผู้นำเข้า สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากลโดยเฉพาะเทรนด์ BDG (Bio-Circular-Green) ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ในการศึกษา เรียนรู้ และเอื้อเฟื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย สร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม”


โครงการฯ ปีนี้ มีผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 33 แบรนด์ที่ได้จับคู่หรือกลุ่มในการพัฒนาสินค้า ตั้งแต่การกำหนดแนวคิด ออกแบบ พัฒนาต้นแบบ พร้อมไปกับการวางแผนการตลาด โดยก่อนสิ้นสุดโครงการผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต้นแบบสินค้าและแผนการตลาดจำนวน 29 ผลงานในรูปแบบออนไลน์ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อกลยุทธ์สินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อความยั่งยืนสู่ตลาดโลก (Sustainability Lifestyle Product Collaboration to Global Market Strategies) ภายใต้แนวคิด People-Planet-Profitสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานต้นแบบ ได้แก่ นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ DITP, นายชัพพล โรจนเสน รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ DITP, นางวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งบริษัท P49 Deesign and Associates, นายวิสุทธิ์ ลิ้มอารีย์ ผู้ก่อตั้ง Asiatides และ Wit’s Collection, นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด, นายชนินทร์ สิริสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด, นางวิชชุกร โชคดีทวีอนันต์ นักออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ Co-founder และ Project Manager โครงการเดอะบาวด์เฮาส์, นายมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา Design Director, Hypothesis และกรรมการสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย, นายธีรพจน์ ธีโรภาส นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และ Design Director แบรนด์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ Kitt-Ta-Khon และ นายภฤศธร สกุลไทย Design Director บริษัทให้บริการด้านมัณฑนศิลป์ PIA interior


“นอกจากนี้ ปีนี้ กรมฯ ได้จัดทำ Show Directory โครงการพัฒนาเชิงลึกต่างๆ ในแพลตฟอร์ม Style Bangkok พร้อมด้วยการจัดทำเอกสารเพื่อส่งไปยังให้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เพื่อส่งต่อให้ผู้ซื้อที่สนใจทั่วโลก ซึ่งจะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเชิงลึกอีกช่องทางหนึ่ง ขณะเดียวกันในอนาคตยังมีแผนต่อยอดผลงานความร่วมมือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาด ไม่เพียงแต่การจัดแสดงผลงานในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok แต่ยังรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วย” นายนันทพงษ์ กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น