Breaking News

SCGP จับมือ กรุงศรี ตอกย้ำนโยบายด้าน ESG ลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan)


กรุงเทพฯ
(28 กันยายน 2564) -- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ผู้นำด้าน
โซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาค มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan: SLL) ระยะยาวเป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท จากกรุงศรี เป็นระยะเวลา 4 ปี ความสำเร็จของสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจในด้าน ESG และความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของประเทศของทั้งสององค์กร อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน


ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านความยั่งยืน ทำให้กรุงศรีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Coordinator) และผู้สนับสนุนทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว (Sole Lender) ของสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ โดยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสินเชื่อ SLL จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) โดยธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงในแต่ละปีหากบริษัทสามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนรายปีตามที่ระบุไว้

นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า “SCGP ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และนับเป็นโอกาสอันดีที่กรุงศรีซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและทางการเงินที่สำคัญของเรามีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน SCGP จึงมีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability-Linked Loan: SLL) ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจที่จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG ด้วยวงเงินกู้ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets หรือ SPTs) ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกปรับลดลง สำหรับข้อกำหนดและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนหลังจากได้รับสินเชื่อแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก และการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SCG Green Choice) โดย SCGP เป็นผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์รายแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ SLL ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในเชิงธุรกิจได้ รวมถึงเป็นก้าวสำคัญในการนำธุรกิจไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน”

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรียังคงเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับลูกค้าธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยมีการพัฒนาสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability-Linked Loan (SLL) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยการประสานพลังระหว่างความเชี่ยวชาญด้าน ESG ของ MUFG เข้ากับจุดแข็งอันโดดเด่นของกรุงศรี สินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ จึงนับเป็นการขยายความร่วมมือในมิติด้านสิ่งแวดล้อมกับ SCGP โดยกรุงศรีเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของ SCGP ทั้งในด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจด้าน ESG ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็นผู้นำของประเทศไทยและในภูมิภาค การสนับสนุนสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ เรามองว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้า (Value Creation) ในอีกรูปแบบหนึ่ง และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืน เพื่อนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมได้ตามเป้าหมาย ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP ในประเทศไทยและอาเซียน อันสอดคล้องกับเป้าหมายของกรุงศรีในการเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเติบโต ด้วยแรงสนับสนุนของกรุงศรีและเครือข่าย MUFG ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค”


ไม่มีความคิดเห็น