Breaking News

กรมชลประทานเปิดตัวภาพยนตร์สื่อสารองค์กร กระตุ้นบุคลากรมองเป้าหมายเดียวกัน


กรมชลประทานเดินหน้าต่อกับแคมแปญ “R I D # 1FOR ALL สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน” เปิดตัวภาพยนตร์สื่อสารองค์กรชุดใหม่ หวังกระตุ้นบุคลากรทุกคนมองเป้าหมายเดียวกัน ก้าวสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะให้ได้ในปี 2580นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน
กล่าวว่า หลังจากการเปิดตัวแคมเปญ “R I D # 1FOR ALL สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน” ไปเมื่อวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 119 ปี นั้นกรมชลประทานเร่งเดินหน้าด้านการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อก้าวสู้เป้าหมายสำคัญในการเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการบริการภายในปี 2580 ภายใต้นโยบาย RID TEAM “เราจะก้าวไปด้วยกัน” ประกอบด้วยหลักคิด ได้แก่ R (Reliable) เชื่อถือได้ I (Innovation) หลากหลายนวัตกรรม D (Development) นำสู่การพัฒนา และหลักปฏิบัติ T (Transparency) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส E (Efficiency) ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ A (Accountability) ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ M (Masterful) ปฏิบัติงานด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ


"ล่าสุดกรมชลประทานได้เปิดตัวอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการสื่อสารองค์กร คือ ภาพยนตร์ 2 ชุด ชุดแรก ชื่อ RID Power เพื่อให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าแท้จริงแล้วความสำคัญของกรมชลประทานนั้นมีมากกว่าการบริหารจัดการน้ำ ทุกคนทำงานดั่งจิตวิญญาณของน้ำ พร้อมวิสัยทัศน์ที่กว้างใหญ่ ล้ำลึก และไหลเชี่ยวคล่องตัวเมื่อปฏิบัติงาน เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


ชุดที่สองชื่อ Be Water ทุกคนต่างทำงานดั่งธรรมชาติของสายน้ำ ด้วยวิถีปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและจริงจัง เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน พร้อมยืนหยัดเคียงคู่ไปกับภารกิจแห่งน้ำ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ


ภาพยนตร์ทั้ง 2 ชุด ถูกกำหนดกลยุทธ์ให้เป็นสื่อกระตุ้นข้าราชการทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับหัวหน้า และระดับปฏิบัติการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงรุก ได้มองเห็นถึงเป้าหมายเดียวกัน เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมเติมเต็มและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เปิดใจสู่การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างเต็มความสามารถ ที่สำคัญคือทุกคนเปรียบเสมือนหยดน้ำสำคัญที่รวมตัวกันเป็นสายน้ำขนาดใหญ่ที่จะนำคุณภาพชีวิตที่ดีส่งไปไปถึงคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้แคมเปญ RID #1FORALL สานพลังน้ำเป็น 1 เพื่อทุกคน เพราะเชื่อมั่นว่าหากทุกคนเข้าใจในสิ่งที่องค์กรกำลังดำเนินการอยู่นั้น จะสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้อย่างเข้าใจภายใต้ข้อมูลเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ชุมชนในพื้นที่ องค์กรอิสระต่างๆ”


ทั้งนี้ กรมชลประทานมุ่งมั่นในการยกระดับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้าราชการในองค์กรและส่งต่อสู่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ สำหรับภาพยนตร์ดังกล่าวได้ผยแพร่ผ่านทางโซเชียล มีเดียของกรมชลประทานในทุกช่องทาง

RID Power: https://www.youtube.com/watch?v=vNPGlahO8mU Be Water: https://www.youtube.com/watch?v=b37PCp2RSNw 


ไม่มีความคิดเห็น