Breaking News

วช. ร่วมกับ จุฬาฯ และ อุทกวิทยาไทย จัดการประชุมนานาชาติ THA2022 วันที่ 26 - 28 มกราคม 2565


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับสมาคมนักอุทกวิทยาไทย กำหนดจัดการประชุมนานาชาติ THA2022 ในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2565 และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เปิดโอกาสการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อได้ถึง วันที่ 30 กันยายนนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tha2022.org 


ไม่มีความคิดเห็น