Breaking News

กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง จัดกิจกรรม ศพอ.ร่วมใจ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน


วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ศพอ. วัดนายโรงร่วมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยมีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะคุณธรรมและเยียวยาจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ศพอ.วัดนายโรง ร่วมกับกรมการศาสนาและภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมปั้นในใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ผ่านกิจกรรมธรรมมะออนไลน์ทางสถานีวิทยุ การเสวนาออนไลน์ “กินสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย และห่างไกลจากโควิด” มอบถุงยังชีพ จัดตั้งโรงทานและตู้ปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น แก่ศูนย์พักคอยต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564


โดยนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา
เผยว่า การดำเนินงานของศพอ.วัดนายโรง ในวันนี้ เป็นเพียงความสำเร็จหนึ่งของศพอ.ทั่วประเทศ ร่วมแสดงบทบาทสำคัญของการเป็น “ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรมของชุมชน” ที่ผ่านมากรมการศาสนาได้ส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทำหน้าที่ เป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งพาของประชาชน ซึ่งสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของรัฐบาลและภาคคณะสงฆ์ไทย โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพอ.วัดยานนาวา เขตสาทร ศพอ.วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ ศพอ.วัดอัมพวัน เขตดุสิต และ ศพอ.โรงเรียนวัดชัยพฤษมาลา เขตตลิ่งชัน ส่วนภูมิภาค ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่มีความพร้อมและศักยภาพในจังหวัด จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนำมิติทางศาสนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่ ด้วยหลักการของการรวมพลังบวรไทย (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และราชการ สร้างสรรค์สังคม บ่มเพาะความดี และสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีความคิดเห็น