Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 11 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 39,631,862 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,663 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 298.27 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 94.8%


➡️(11 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,663 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 379 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 178 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 298.27 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 113.78 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 39,631,862 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.45%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,663 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 11 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 39,631,862 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 26,954,546 โดส (40.7% ของประชากร)
        - เข็มสอง 12,063,643 โดส (18.2% ของประชากร)
        - เข็มสาม 613,673 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 11 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 39,631,862 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 758,503 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 630,528 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 12,959,011 โดส
        - เข็มที่ 2 3,493,848 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,095,343 โดส
        - เข็มที่ 2 6,822,901 โดส
        - เข็มที่ 3 216,426 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 3,504,007 โดส
        - เข็มที่ 2 1,533,601 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 396,185 โดส
        - เข็มที่ 2 213,293 โดส
        - เข็มที่ 3 397,247 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.2% เข็มที่2 114.1% เข็มที่3 86.2%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 58.2% เข็มที่2 42% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 68.2% เข็มที่2 44% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 49.7% เข็มที่1 19.3% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 54.1% เข็มที่2 23.2% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 51.3% เข็มที่2 19.5% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 10.9% เข็มที่2 3.3% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 53.9% เข็มที่2 24.1% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 27.8% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 94.8% เข็มที่2 34.9% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 57.3% เข็มที่2 19.2% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 56.5% เข็มที่2 20.4% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 51.4% เข็มที่2 25.7% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 47.7% เข็มที่2 22.7% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 35.6% เข็มที่2 13% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 28% เข็มที่2 13.9% เข็มที่3 0.7%
        - ชลบุรี เข็มที่1 45.9% เข็มที่2 13.3% เข็มที่3 0.5%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 58.3% เข็มที่2 21% เข็มที่3 0.6%
        - สงขลา เข็มที่1 52.1% เข็มที่2 21.4% เข็มที่3 1%
        - ยะลา เข็มที่1 41.8% เข็มที่2 17.6% เข็มที่3 0.8%
        - ปัตตานี เข็มที่1 40.4% เข็มที่2 16.3% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 45.9% เข็มที่2 13.3% เข็มที่3 0.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 298,271,753 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 113,783,060 โดส (26.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 39,631,862 โดส (40.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. มาเลเซีย จำนวน 38,001,646 โดส (64.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 37,728,114 โดส (19.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. เวียดนาม จำนวน 25,926,688 โดส (22%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 21,499,690 โดส (67.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,948,923 โดส (77.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 7,868,906 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,511,363 โดส (36%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 371,501 โดส (53.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.22%
     2. อเมริกาเหนือ 10.20%
     3. ยุโรป 12.16%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.84%
     5. แอฟริกา 2.09%
     6. โอเชียเนีย 0.49%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,129.83 ล้านโดส (76.1% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 730.34 ล้านโดส (26.7%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 378.57 ล้านโดส (59.2%)
     4. บราซิล จำนวน 205.87 ล้านโดส (50%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 141.43 ล้านโดส (56%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (93.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (87.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (84.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อุรุกวัย (83.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (81.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อิสราเอล (79.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. ชิลี (78.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. สิงคโปร์ (77.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     9. จีน (76.1%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     10. เดนมาร์ก (75%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น