Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 9 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 38,174,738 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,600 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 289.85 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 94.2%


➡️(9 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,600 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 377 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 177 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 289.85 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.1% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 110.68 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 38,174,738 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 57.32%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,600 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 38,174,738 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 26,292,211 โดส (39.7% ของประชากร)
        - เข็มสอง 11,272,593 โดส (17% ของประชากร)
        - เข็มสาม 609,934 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 9 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 38,174,738 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 713,454 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 678,182 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 12,517,685 โดส
        - เข็มที่ 2 3,490,623 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,049,218 โดส
        - เข็มที่ 2 6,196,647 โดส
        - เข็มที่ 3 215,157 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 3,334,234 โดส
        - เข็มที่ 2 1,422,306 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 391,234 โดส
        - เข็มที่ 2 163,017 โดส
        - เข็มที่ 3 394,777 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.1% เข็มที่2 113.3% เข็มที่3 85.7%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 41.2% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 67.4% เข็มที่2 42.2% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 48.3% เข็มที่1 17.6% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 52.6% เข็มที่2 21.7% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 50% เข็มที่2 17.5% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 10.4% เข็มที่2 2.5% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 52.8% เข็มที่2 22.5% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 72.9% เข็มที่2 26.1% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 94.2% เข็มที่2 33% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 56.7% เข็มที่2 18.1% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 55.6% เข็มที่2 18.7% เข็มที่3 0.5%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 50.2% เข็มที่2 24.3% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 47.1% เข็มที่2 20.6% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 34.8% เข็มที่2 11.9% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 27% เข็มที่2 12.9% เข็มที่3 0.7%
        - ชลบุรี เข็มที่1 77.5% เข็มที่2 70.4% เข็มที่3 1.2%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 57.5% เข็มที่2 19.5% เข็มที่3 0.6%
        - สงขลา เข็มที่1 50% เข็มที่2 20.1% เข็มที่3 1%
        - ยะลา เข็มที่1 49.3% เข็มที่2 33% เข็มที่3 0.8%
        - ปัตตานี เข็มที่1 47.2% เข็มที่2 31.5% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 43.9% เข็มที่2 12.1% เข็มที่3 0.5%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 289,859,906 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 110,685,380 โดส (25.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 38,174,738 โดส (39.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. มาเลเซีย จำนวน 37,392,241 โดส (64%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 37,176,513 โดส (19.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     5. เวียดนาม จำนวน 23,577,917 โดส (20.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 21,238,677 โดส (67.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. สิงคโปร์ จำนวน 8,931,725 โดส (77.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 7,868,906 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,448,606 โดส (35.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 365,203 โดส (53.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.15%
     2. อเมริกาเหนือ 10.24%
     3. ยุโรป 12.22%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.83%
     5. แอฟริกา 2.08%
     6. โอเชียเนีย 0.48%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,119.03 ล้านโดส (75.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 716.33 ล้านโดส (26.2%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 376.96 ล้านโดส (58.9%)
     4. บราซิล จำนวน 203.25 ล้านโดส (49.4%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 139.09 ล้านโดส (55.1%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (92.8% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (86.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (84.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อุรุกวัย (83%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (81.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อิสราเอล (78.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. สิงคโปร์ (77.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     8. จีน (75.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)
     9. ชิลี (77.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     10. เดนมาร์ก (74.9%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น