Breaking News

KKBS เปิดตัว KKBSX Platform สู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เปิดพื้นที่แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด


มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) เปิดตัว KKBSX Platform สู่การเรียนรู้ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดตัว โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิด ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวว่า ระบบ KKBSX Platform เป็นระบบที่ได้มีการพัฒนามาจากระบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ EdX เป็นระบบที่พัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Harvard University และ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT ได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ จึงได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่ง ทั้งนี้การตัดสินใจนำระบบ EdX มาใช้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับคณาจารย์ มีระบบการประเมินผล รวมถึงติดตามพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อีกด้วย


ทั้งนี้ในส่วนของระบบ KKBSX Platform ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนาระบบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีระบบ KKUMEDX ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้คณาจารย์สามารถสร้างบทเรียนได้โดยที่ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีด้านอื่น เช่น กราฟิกดีไซน์ หรือ แอนิเมชั่น ทำให้สร้างสรรค์บทเรียนได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ขอความร่วมมือจากทางคณะแพทยศาสตร์ให้ช่วยในส่วนของการพัฒนา ซึ่งเชื่อว่าระบบ KKBSX Platform จะทำให้เกิดบทเรียนที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งในอนาคตอาจจะเกิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการฝึกทักษะเพิ่มเติมสำหรับคนที่ทำงานได้อีกด้วย ทั้งนี้ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทางคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ในการพัฒนาระบบ KKBSX Platform โดยเครื่องมือนี้จะเสริมการเรียนการสอนของทางคณะ ซึ่งมีหลักสูตรที่หลากหลาย และเข้าสู่การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ หรือ New Paradigm ซึ่งเป็นการเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และจะยกระดับการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น


สำหรับ KKBSX Platform เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการต่อยอดจาก KKUMEDX Platform โดยที่ KKBSX Platform เป็นระบบสำหรับการเรียนรู้ รวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ทั้งนี้ ระบบ KKBSX Platform สามารถรองรับการเรียนการสอนทั้งแบบ Degree Non-Degree และการอบรมระยะสั้น ที่ผู้เรียนเข้าถึงได้สะดวกทุกที่ ทุกอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการนำเสนอบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยก้าวทันต่อโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน และเป็นการรองรับโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกเวลา (Anytime) ทุกสถานที่ (Anyplace) และ ทุกคน (Any person) 


รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ได้เล็งเห็นความสำคัญของ Digitalization และ ยุทธศาสตร์ Education Transformation และ Digital Transformation จึงได้พัฒนา KKBSX Platform เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ด้สนระบบ Learning Management System โดยได้กำหนดในระบบนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด หรือ Business Wisdom for Infinite Learning ซึ่งการพัฒนาระบบได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเปิดตัวระบบ KKBSX Platform เป็นระบบการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แบบครบวงจรเต็มรูปแบบ เป็นระบบที่ช่วยสร้างและจัดสรรเนื้อหาวิชาที่เสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดการเรียนศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเต็มรูปแบบ ซึ่งทาง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ได้รับความร่วมมือ จากทางไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านไอที ทักษะด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เหมาะกับผู้คนในยุคสมัยใหม่ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกที่ และทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง


ไม่มีความคิดเห็น