Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 20 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 44,742,049 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,953 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 331.93 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 97.5%


➡️(20 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 5,953 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 386 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 181 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 331.93 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (77.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 124.88 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 44,742,049 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 58.17%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5,953 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 44,742,049 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 29,002,572 โดส (43.8% ของประชากร)
        - เข็มสอง 15,118,015 โดส (22.8% ของประชากร)
        - เข็มสาม 621,462 โดส (0.9% ของประชากร)2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 20 ก.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 44,742,049 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 256,392 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 637,956 โดส/วัน
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 14,249,724 โดส
        - เข็มที่ 2 3,499,802 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 10,210,553 โดส
        - เข็มที่ 2 9,054,697 โดส
        - เข็มที่ 3 219,146 โดส
    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 4,126,287 โดส
        - เข็มที่ 2 2,168,514 โดส
        - เข็มที่ 3 0 โดส
    วัคซีน Pfizer
        - เข็มที่ 1 416,008 โดส
        - เข็มที่ 2 395,002 โดส
        - เข็มที่ 3 402,316 โดส4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 124.3% เข็มที่2 116.3% เข็มที่3 87.3%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 59.8% เข็มที่2 45.5% เข็มที่3 0%
     - อสม เข็มที่1 70.3% เข็มที่2 49.5% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 53.6% เข็มที่1 25.7% เข็มที่3 0%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 58.9% เข็มที่2 29.3% เข็มที่3 0%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 54.5% เข็มที่2 26.4% เข็มที่3 0%
     - หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 12.2% เข็มที่2 6% เข็มที่3 0%
     รวม เข็มที่1 58% เข็มที่2 30.2% เข็มที่3 1.2%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 76.2% เข็มที่2 34.6% เข็มที่3 1.3% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 97.5% เข็มที่2 41.6% เข็มที่3 1.9%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 60% เข็มที่2 27.4% เข็มที่3 0.6%
        - นนทบุรี เข็มที่1 59.5% เข็มที่2 28.6% เข็มที่3 0.7%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 55.6% เข็มที่2 31% เข็มที่3 0.6%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 48.7% เข็มที่2 29% เข็มที่3 0.8%
        - นครปฐม เข็มที่1 38.2% เข็มที่2 18.8% เข็มที่3 0.7%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 30.9% เข็มที่2 17.4% เข็มที่3 0.7%
        - ชลบุรี เข็มที่1 61.5% เข็มที่2 27.9% เข็มที่3 0.6%
        - พระนครศรีอยุธยา เข็มที่1 56.2% เข็มที่2 26.9% เข็มที่3 1%
        - สงขลา เข็มที่1 49.7% เข็มที่2 22.7% เข็มที่3 0.5%
        - ยะลา เข็มที่1 44.1% เข็มที่2 26.4% เข็มที่3 0.8%
        - ปัตตานี เข็มที่1 43.4% เข็มที่2 20.5% เข็มที่3 0.7%
        - ฉะเชิงเทรา เข็มที่1 37.2% เข็มที่2 22.3% เข็มที่3 1.2%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 331,936,571 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 124,882,412 โดส (28.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
     2. ไทย จำนวน 44,742,049 โดส (43.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 41,414,015 โดส (20.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca
     4. มาเลเซีย จำนวน 40,375,056 โดส (67.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. เวียดนาม จำนวน 34,095,243 โดส (28.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
     6. กัมพูชา จำนวน 23,184,657 โดส (71.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac
     7. สิงคโปร์ จำนวน 9,127,262 โดส (77.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     8. พม่า จำนวน 9,001,616 โดส (10.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 4,708,909 โดส (38%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 405,352 โดส (56.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 68.56%
     2. อเมริกาเหนือ 10.01%
     3. ยุโรป 11.76%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.96%
     5. แอฟริกา 2.20%
     6. โอเชียเนีย 0.51%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 2,174.04 ล้านโดส (77.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 808.39 ล้านโดส (29.6%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 385.59 ล้านโดส (60.2%)
     4. บราซิล จำนวน 222.32 ล้านโดส (53.9%)
     5. ญี่ปุ่น จำนวน 149.88 ล้านโดส (59.4%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
     1. มัลดีฟส์ (96.9% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (90.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. อุรุกวัย (85.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     4. บาห์เรน (85.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. กาตาร์ (83.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. อิสราเอล (81.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     7. ชิลี (80.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     8. คิวบา (78.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna J&J และ AstraZeneca/Oxford)
     9. สิงคโปร์ (77.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     10. จีน (77.6%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac และ CanSino)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น